Vergaderingen raadscommissies februari 2021

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

De vergaderingen worden in deze fase van de coronasituatie door middel van videoconferenties gehouden. Ze zijn te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje “Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de commissievergaderingen?” kunt u lezen hoe u een vergadering op afstand kunt volgen.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Ruimtegebruik en Leefomgeving

Woensdag 17 februari 2021, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Schiksweg.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Mheneweg Zuid 52 (Oldebroek).
 • Prestatieafspraken met de woningcorporaties 2021.
 • Plan van aanpak Programma Vitaal Platteland.

Zonder bespreking:

 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zomerdijk 1A (Oosterwolde).
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 1.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Herstelplan de Soppeweg 3 en 3A (Wezep).

Samenleving en Bestuur

Donderdag 18 februari 2021, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

 • Beschikbaar stellen van € 21.497,- voor de overschrijding bouwkosten Integraal Kind Centrum (IKC) De Schaapskooi te Wezep.

Zonder bespreking:

 • Geen zienswijze indienen op Uitgangspunten begroting 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland.
 • Vaststellen verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Oldebroek.
 • Toestemming wijziging Gemeenschappelijke regeling en kennis nemen van Kadernota 2022 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Inzage documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Kijk en luister mee

U kunt de commissievergaderingen rechtstreeks volgen via internet. Op 17 en 18 februari kan dat via het beeldscherm in de agenda van de betreffende vergadering: www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Om 19.30 uur kunt u de uitzending voor u zelf starten.
Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen commissie¬vergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’).
De vergaderingen worden ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om (digitaal) in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 15 februari contact opnemen met de griffier.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00 of mail htabak@oldebroek.nl.