Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 4 februari over?

Donderdag 4 februari 2021 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek.

De vergadering wordt door middel van videoconferentie gehouden en is te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Bekijken raadsvergadering’ kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen.

Wat staat op de agenda om te bespreken?

  • Beschikbaar stellen € 81.000,- voor de pilot Meidoornpleinmanager.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een bedrag van € 81.000,- beschikbaar te stellen voor een Meidoornpleinmanager; een proef met een extra aanspreekpunt voor ondernemers, inwoners en iemand die de jeugd kan aanspreken op gedrag met het oog op de voortdurende overlastproblematiek.

  • Beschikbaar stellen € 450.000,- voor de uitvoering vaststellingsovereenkomst Zeuven Heuvels.

Het woningbouwproject Zeuven Heuvels in Wezep is niet volledig afgerond. Kort samengevat moet het openbaar gebied nog woonrijp worden gemaakt. Daarvoor zijn bij de start van het project afspraken gemaakt tussen ontwikkelaar en gemeente. De ontwikkelaar is financieel niet in staat de afspraken geheel voor zijn rekening na te komen. Er is een compromis gevonden waarbij de gemeente de helft van de kosten voor haar rekening neemt. Daartoe doet het college van B&W een voorstel aan de gemeenteraad om een bedrag van € 450.000,- beschikbaar te stellen, om afronding van de resterende werkzaamheden mogelijk te maken.

  • Vaststellen geactualiseerd Reglement van orde gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden. Het reglement van orde is voor een deel een uitwerking van voorschriften uit de Gemeentewet. Voor de rest is het reglement van orde de plek waar de gemeenteraad zijn eigen huishoudelijke en organisatorische afspraken vastlegt. De huidige versie van het reglement van orde stamt uit 2002. Aanpassingen van de Gemeentewet en veranderingen in de loop van de tijd in de praktijk van de vergaderingen en werkzaamheden van de gemeenteraad, maken actualisatie van het reglement van orde nodig. Daarom stelt het presidium van de gemeenteraad aan de gemeenteraad voor om een geactualiseerd reglement van orde vast te stellen.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten):

  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, brandweerkazerne.
  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Kleine Woldweg 10 (Oosterwolde).
  • Vaststellen verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit.
  • Vaststellen cultuurhistorische waardenkaarten.
  • Vaststellen Nota grondprijsbeleid 2021-2022.
  • Wijzigen Algemene plaatselijke verordening (overlast en ondermijning).

Inzage documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. U vindt de video onder ‘uitzending’ op de pagina van de vergadering. Vanaf 19.30 uur kunt u de uitzending starten. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon 0525 63 82 00 of mail htabak@oldebroek.nl.