Vergaderingen raadscommissies februari 2024

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

U bent welkom om de openbare vergaderingen op woensdag 28 februari en donderdag 29 februari bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook online volgen, zie hieronder bij ‘Uitzending’. 

Wat staat er op de agenda?

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L), woensdag 28 februari 2024, 19.30 uur

Ter bespreking: 

 • Voorstel vaststellen nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Oldebroek.
 • Voorstel toetreden tot Fryslân Miljeu (Omrin) voor de afvalinzameling.

Zonder bespreking: 

 • Voorstel verlengen pilot digitaal publicatiebord Oosterwolde.
 • Voorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Meidoornstraat 20 en Berberisstraat 11 (bouw appartementen).
 • Voorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Schiksweg 30.
 • Voorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Parc de Zwijger en Rondweg (bouw appartementen).

Samenleving & Bestuur (S&B), donderdag 29 februari 2024, 20.00 uur

Ter bespreking: 

 • Voorstel vaststellen re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Oldebroek versie 2023.
 • Voorstel meegeven aandachtspunten naar aanleiding van de Uitgangspuntennota 2025 GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Zonder bespreking: 

 • Voorstel benoemen voorzitter en twee leden commissie bezwaarschriften.
 • Voorstel verlenen toestemming aangaan gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2024.
 • Voorstel wijzigen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018 en Verordening Jeugdhulp gemeente Oldebroek 2020.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Er kunnen door de commissie onderwerpen van de postlijst bij de vaststelling van de agenda voor bespreking worden gezet.

Bijbehorende documenten

U kunt hier de agenda en de bijbehorende stukken inzien (via de link in de kalender). 

Uitzending 

U kunt de commissievergaderingen ook rechtstreeks volgen op internet. Op woensdag 28 februari en donderdag 29 februari kan dat via het ‘beeldscherm’ / de video op de webpagina van de betreffende vergadering (via de link in de kalender). 

Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk op de website en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergadering wordt tevens uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u tot uiterlijk dinsdag 27 februari, 12.00 uur contact opnemen met de griffie.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de commissies en gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt. 

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, of bel naar het gemeentehuis.