Wat heeft de gemeenteraad besloten op 1 februari 2024?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 1 februari 2024 verschillende besluiten genomen.

Nieuw raadslid

 • De vacature door het vertrek van de heer J.A. Dijkstra (CDA) is opgevuld door toelating en beëdiging van de heer G. Scholten als raadslid.

Na bespreking

 • Agenderingsverzoek VVD: brief COA en informerende nota (voorgenomen asielzoekersopvang Bovendwarsweg 83). De fracties in de gemeenteraad hebben gesproken n.a.v. de brief van het COA van 22 december 2023 (beantwoording vragen) en over de procesbeschrijving van het college om te komen tot een opvanglocatie voor asielzoekers. Tijdens de bespreking zijn twee moties ingediend. De eerste motie, van CVO en ABO, verzocht het college van B&W om per direct te starten met inwonersparticipatie in het azc-dossier. Deze motie is verworpen met 8 stemmen voor (CVO, ABO, Duurzaam Oldebroek) en 11 stemmen tegen (ChristenUnie, CDA, SGP, VVD). De tweede motie, van CVO, vroeg het college van B&W om inwoners zich te laten uitspreken over de wenselijkheid van een azc. Deze motie is verworpen met 3 stemmen voor (CVO) en 16 stemmen tegen (ChristenUnie, CDA, SGP, ABO, Duurzaam Oldebroek, VVD).
 • Afvalinzameling: toetreding tot Fryslân Miljeu en oprichting regionale inzamelorganisatie Veluwe BV. De besluitvorming over het voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad om voor de afvalinzameling toe te treden tot Fryslân Miljeu – Omrin, is door de gemeenteraad aangehouden en teruggelegd bij het college van B&W. De gemeenteraad verwacht een voorstel waarin ook aandacht is voor een oplossing voor een afvalbrengstation. 
 • Motie ChristenUnie en ABO over meer informatie over de voortgang van de woningbouw. Deze motie is, na aanpassing van de frequentie van informeren van drie naar twee keer per jaar, aangenomen met 17 stemmen voor (ChristenUnie, ABO, CDA, CVO, Duurzaam Oldebroek, VVD) en 2 stemmen tegen (SGP).

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van B&W zijn zonder bespreking door de gemeenteraad aangenomen:

 • Vaststellen huisvestingsverordening.
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 79 (Oosterwolde).
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hulweg 5 (Oosterwolde).
 • Vaststellen Laadvisie gemeente Oldebroek.
 • Vaststellen beleids- en beheerplan gemeentelijke gebouwen.
 • Beschikbaar stellen aanvullend krediet van € 1.801.605 voor nieuwbouw basisschool De Rank (Wezep).
 • Vaststellen Ontwikkelagenda kinderopvang en onderwijs (visie en ambities 2023-2027).
 • Veiligheidsbeleid: geen reactie geven op ontwerp Meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 2024-2027, en vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 Veluwe Noord.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies in¬houden? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 1 februari 2024. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, via 0525 638 200 of htabak@oldebroek.nl.