Vergaderingen raadscommissies januari 2022

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen worden in verband met de huidige coronasituatie weer door middel van videoconferenties gehouden. Ze zijn te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje “Uitzending volgen” kunt u lezen hoe dat werkt.

Wat staat er op de agenda?

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L), woensdag 19 januari 2022, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan Wezep, IKC Noord.
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Zuiderzeestraatweg en de Hagen.
 • Principeverzoek functieverandering Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) naar Wonen op het perceel Zuiderzeestraatweg 342 (Oldebroek).
 • Stand van zaken ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Groote Woldweg 3 (locatie bakkerij Spijkerboer).
 • Stand van zaken locatieonderzoek realisatie maatwerkwoningen (Feithenhofsweg, Oldebroek).
 • Vaststelling Uitvoeringsparagraaf Reserve Recreatie en Toerisme 2022 en beschikbaarstelling  € 140.105,-.
 • Prestatieafspraken 2022 met woningcorporaties en huurdersorganisaties.

Zonder bespreking

 • Ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Zwarteweg 35.
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, tweede herstelplan.
 • Geen zienswijze indienen op 2e begrotingswijziging 2021 ODNV (Omgevingsdienst Noord-Veluwe).

Samenleving & Bestuur (S&B), donderdag 20 januari 2022, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Startnotitie Cultuurbeleid.
 • Wijziging Algemene plaatselijke verordening Oldebroek.
 • Vaststelling visie Wonen, Welzijn en Zorg 2022-2030 en beschikbaarstelling budget van € 64.000,-.
 • Vaststelling Verordening bekostiging leerlingenvervoer Oldebroek 2022.
 • Vaststelling Regionale nota volksgezondheid 2022-2025.
 • Vaststelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2022-2025.
 • Sociaal Domein: Evaluatie beleid Sociaal Domein 2019-2021; Rapportage Sociaal Domein 3e kwartaal 2021.
 • Herijking Algemene subsidieverordening.

Zonder bespreking

 • Instemming met toetreding Hattem tot samenwerking rekenkamercommissies en wijziging van de Verordening op de rekenkamercommissie.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Uitzending volgen

U kunt de commissievergaderingen rechtstreeks volgen via internet. Op 19 en 20 januari kan dat via het ‘beeldscherm’ in de agenda van de betreffende vergadering, zie www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergaderingen worden ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 17 januari contact opnemen met de griffier.

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon (0525) 63 82 00, mailadres: htabak@oldebroek.nl.