Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en besluit Hogere waarden Wezep, Buurskamp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 15 december 2022 het bestemmingsplan Wezep, Buurskamp gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat het beeldkwaliteitsplan voor het bestemmingsplan Wezep, Buurskamp eveneens op 15 december 2022 gewijzigd is vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan wordt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 110c, eerste lid van de Wet geluidhinder en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, ook bekend dat het besluit Hogere waarden met de daarbij behorende stukken voor het bestemmingsplan Wezep, Buurskamp, met ingang vanaf woensdag 18 januari 2023 ter inzage ligt.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Wezep, Buurskamp legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemmingen op de plangronden voor van de ontwikkeling van 25 woningen. De bestemmingen op de plangronden worden gewijzigd in ‘Groen’, ‘Tuin’, ‘Verkeer’ en ‘Wonen’. Het plan gaat over de ontwikkeling van 25 woningen, waarvan 18 twee-onder-een-kapwoningen, 4 (levensloopbestendige) geschakelde woningen en 3 vrijstaande woningen. De beoogde woningen passen niet binnen het bestaande bouwvlak gelegen op de plangronden. De overige bestemmingen op de plangronden laten woningbouw ook niet toe. Door deze wijziging van de bestemmingen op de plangronden en het opnieuw inrichten van het gehele plangebied wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald voor deze locatie en de omgeving. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Wezep Noord 2009 worden gewijzigd. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan zal worden toegevoegd aan de Welstandsnota 2014.

Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van één nieuw te bouwen woning ten gevolgen van de Rijksweg A28 bedraagt echter maximaal 53 decibel. Het is daarom nodig om voor dit plan een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 52 decibel, namelijk 52 dB voor de Noordelijke bouwvlak van de nieuwe te bouwen woning in het plan.
Inzien
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het besluit HOWA liggen ter inzage vanaf woensdag 18 januari 2023 tot en met dinsdag 28 februari 2023. U kunt de stukken inzien op:

Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.

Beroep bestemmingsplan

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van de terinzagelegging beroep instellen bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Dit geldt voor:

  1. Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
  2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Beroep Hogere Waarden

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van de terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 1 maart 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden beide besluiten niet in werking voordat er over het verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.