Nieuwe Omgevingswet in werking getreden

Op 1 januari is de Omgevingswet in werking getreden. Dit is een belangrijke nieuwe wet die gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Deze wet vervangt oude wetten gericht op bijvoorbeeld wonen, bodem, milieu, natuur en water. Bent u van plan om iets in de leefomgeving te veranderen? Dan moet u als inwoner, ondernemer of andere belanghebbende rekening houden met de Omgevingswet.

Omgevingsplan en Omgevingsloket

Zo zijn de gemeentelijke bestemmingsplannen met ingang van dit jaar omgevormd tot een Omgevingsplan. Wilt uw weten welke regels van toepassing zijn op een bepaalde locatie? Raadpleeg dan het Omgevingsloket. U kunt via dit loket ook checken of u wel of geen vergunning aan moet vragen voor uw plan of dat er sprake is van een meldplicht. De nieuwe wet zorgt voor meer samenhang en overzicht in de regelgeving.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari is ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Dit betekent dat u vóór het (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwplan onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. De Wkb wordt in stappen ingevoerd, te beginnen voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1. Hieronder vallen onder meer eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Wilt u een eengezinswoning of bedrijfspand bouwen? Dan moet u dit melden en een kwaliteitsborger inschakelen. De kwaliteitsborger ziet als onafhankelijke partij toe op het bouwproces. Voorheen bekeek de gemeente vooraf of het ingediende bouwplan aan de regels voldeed. Inschatting is dat de Wkb voor verbouwen in 2025 in werking treedt, ook daarbij in de eerste plaats voor gevolgklasse 1.

Participatie

Participeren betekent meedoen of deelnemen. Bij de Omgevingswet gaat participatie vooral over het zorgen voor draagvlak: staan mensen in de buurt ook achter het plan? Het is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet: de mogelijkheid bieden om mee te denken en/of mee te praten over de uitwerking van een plan. De initiatiefnemer bepaalt de manier waarop participatie plaatsvindt. De gemeenteraad heeft in het “Participatiebeleid binnen de Omgevingswet Gemeente Oldebroek 2022-2023” bepaald aan welke voorwaarden de participatie moet voldoen. In de gemeente Oldebroek vinden we samenwerken met de inwoners erg belangrijk. Daarom werken we al heel lang via de Oldebroek voor Mekaar manier. Voor initiatiefnemers zijn op de website van de gemeente hulpmiddelen beschikbaar.

Informatiepunt Leefomgeving

Bent u ondernemer? Het Informatiepunt Leefomgeving deelt op www.iplo.nl informatie over wat er per 1 januari is veranderd voor bedrijven bij het werken met de Omgevingswet. Ook werkgeversorganisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland delen informatie op hun websites over de nieuwe wetgeving. Bent u particulier belanghebbende of geïnteresseerd in meer informatie? Dan is www.iplo.nl eveneens een nuttige website om te bezoeken, wat ook geldt voor de website van Aan de slag met de Omgevingswet.

Nieuwe Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst Noord Veluwe is per 1 januari met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel gefuseerd. Heeft u als ondernemer een vraag over bijvoorbeeld milieucontroles of energiebesparende maatregelen? Dan kunt u in het vervolg contact opnemen met de Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe). Ook ODVeluwe wil samen met u werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Voor vragen of meer informatie

Zie voor meer informatie over de Omgevingswet ook de website van de gemeente Oldebroek. Heef u een vraag aan de gemeente over een plan gelinkt aan deze wet? Mail die dan naar gemeente@oldebroek.nl.

wethouder Ben Engbers toont de website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
Wethouder Ben Engberts: “In het afgelopen jaar is onze organisatie erin geslaagd om naast het reguliere werk ook de voorbereiding goed neer te zetten. Oldebroek is klaar voor de Omgevingswet.“