Vergaderingen raadscommissies januari 2024

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U bent welkom om de openbare vergaderingen op woensdag 17 januari en donderdag 18 januari bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook online volgen, zie hieronder bij ‘Uitzending’.

Wat staat er op de agenda?

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L), woensdag 17 januari 2024, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • Voorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hulweg 5.
 • Voorstel toetreden tot Fryslân Miljeu en de oprichting van een regionale inzamelorganisatie Veluwe BV.
 • Voorstel vaststellen Laadvisie gemeente Oldebroek.
 • Informatief; woonopgave: jaarschijf 2024 prestatieafspraken gemeente, woningcorporaties, huurdersorganisaties / voortgang woningbouwopgave.

Zonder bespreking:

 • Voorstel verlengen werking huisvestingsverordening.
 • Voorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 79.

Financiën & Bedrijfsvoering en Samenleving & Bestuur (F&B en S&B gecombineerd), donderdag 18 januari 2024, aanvang 20.00 uur

Ter bespreking:

 • Voorstel vaststellen beleids- en beheerplan gemeentelijke gebouwen.
 • Voorstel beschikbaar stellen aanvullend krediet € 1.801.605 nieuwbouw basisschool De Rank (Wezep).
 • Voorstel vaststellen Ontwikkelagenda kinderopvang en onderwijs (visie en ambities 2023-2027).
 • Informatief; rapportage Sociaal Domein 3e kwartaal 2023.
 • Veiligheidsbeleid; voorstel om geen reactie te geven op ontwerp Meerjaren¬beleids¬plan Politie Oost-Nederland 2024-2027, en voorstel vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 Veluwe Noord.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Er kunnen door de commissie onderwerpen van de postlijst bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Uitzending

U kunt de commissievergaderingen ook rechtstreeks volgen op internet. Op woensdag 17 januari en donderdag 18 januari kan dat via het ‘beeldscherm’ / de video op de webpagina van de betreffende vergadering, zie www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergadering wordt tevens uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk dinsdag 16 januari vóór 12.00 uur contact opnemen met de griffie.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de commissies en gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl.