Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 1 februari over?

Donderdag 1 februari begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal in het gemeentehuis. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Nieuw raadslid

Door het vertrek van raadslid de heer J.A. Dijkstra (CDA) ontstaat er een vacature in de gemeenteraad. Onder toepassing van de Kieswet zal deze vacature worden opgevuld door toelating en beëdiging van de heer G. Scholten als raadslid.

Ter bespreking

 • Agenderingsverzoek VVD: brief COA en informerende nota
  Op verzoek van de VVD-fractie worden de brief van het COA van 22 december 2023 en de informerende nota van het college naar aanleiding van de brief voor bespreking geagendeerd. Het betreft het onderwerp voorgenomen asielzoekersopvang aan de Bovendwarsweg 83 in Oldebroek.
 • Afvalinzameling: toetreding tot Fryslân Miljeu en oprichting regionale inzamelorganisatie Veluwe BV
  Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om voor de afvalinzameling toe te treden tot de organisatie Fryslân Miljeu – Omrin, samen met andere gemeenten op de Noord-Veluwe. Dit is in eerste instantie voor het huishoudelijk fijn restafval, GFTe en oud papier en karton. En met mogelijk in de toekomst verdere uitbreiding van de dienstverlening.  

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan, de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

 • Vaststellen huisvestingsverordening.
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 79 (Oosterwolde).
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hulweg 5 (Oosterwolde).
 • Vaststellen Laadvisie gemeente Oldebroek.
 • Vaststellen beleids- en beheerplan gemeentelijke gebouwen.
 • Beschikbaar stellen aanvullend krediet van € 1.801.605 voor nieuwbouw basisschool De Rank (Wezep).
 • Vaststellen Ontwikkelagenda kinderopvang en onderwijs (visie en ambities 2023-2027).
 • Veiligheidsbeleid: geen reactie geven op ontwerp Meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 2024-2027, en vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 Veluwe-Noord.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl.