Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 9 juli over?

Donderdag 9 juli 2020 begint om 19.00 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden plaats in de raadszaal. Op afspraak via de griffie is de vergadering voor publiek beperkt te volgen op een scherm in de hal van het gemeentehuis.

De vergadering is ook te volgen via een livestream op deze website en Loco TV. Onder het kopje ‘Kijk en luister mee’ kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen.

Wat staat op de agenda?

 • Concept-RES (Regionale Energie Strategie) Noord-Veluwe.

In vervolg op het Klimaatakkoord van Parijs stellen 30 regio’s in Nederland als uitwerking van het Nationale Energieakkoord een zogeheten Regionale Energie Strategie (RES) op. Oldebroek maakt deel uit van de RES-regio Noord-Veluwe. Een RES is een plan waarin gemeenten, provincie en waterschap regionale afspraken maken over duurzame energie- en warmtevoorziening. De concept-RES Noord-Veluwe bevat drie scenario’s voor realisatie van de duurzaamheidsopdracht en de mogelijke locaties in de vorm van zoekgebieden voor grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de Concept-Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe vast te stellen.

 • Financieel perspectief 2020-2024: Eerste bestuursrapportage 2020 en Perspectievennota voor de begroting 2021

De financiën van de gemeente staan opnieuw onder druk. Doorstijgende kosten in het Sociaal Domein en het nog niet bekend zijn van hoe de financiële relatie gemeenten – rijk zich gaat ontwikkelen, maken op dit moment een sluitend financieel meerjarenperspectief erg lastig. Daarom is opnieuw gekeken naar aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden. Het college van B&W doet de gemeenteraad een voorstel voor uitwerking van een sluitende meerjarenbegroting.

 • Jaarverslag en jaarrekening 2019 gemeente Oldebroek.

In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van B&W verantwoording af van de uitvoering van het gemeentelijke beleid en de besteding van de gelden. Het voorstel aan de raad is om dit goed te keuren en het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten):

 • Herbenoemen lid rekenkamercommissie.
 • Wijzigen samenstelling raadscommissies.
 • Geen zienswijze indienen op jaarstukken i-Dienst H2O 2019.
 • Intrekken (aangevulde) bekostigingsbesluiten baatbelasting.
 • Afgeven Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) uitbreiding bedrijfsloods Oostendorperstraatweg 66a, Oosterwolde Gld.
 • Vaststellen voorkeursvariant inrichting openbare ruimte Meidoornplein Wezep.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Zuiderzeestraatweg 506 en Noordsingel nabij 280.
 • Herzien grondexploitatie complex C.20 locatie Atlantis op basis van een definitief toegekend subsidiebedrag van de provincie Gelderland in het kader van het programma Steengoed Benutten.
 • Vaststellen visie en strategie gemeentelijk grondbedrijf.
 • Indienen zienswijze op programmabegroting 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland en verwerken verhoging inwonerbijdrage in de begroting.
 • Geen zienswijze indienen op concept programmabegroting 2021-2024 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
 • Vaststellen Regiovisie Huiselijk Geweld 2020-2023.

Bijbehorende stukken

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Kijk en luister mee

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op 9 juli vindt u onder het kopje 'nieuws' een item ‘live meekijken raadsvergadering’. Klikt u daarop, dan komt u in het scherm van de uitzending en kunt u vanaf 19.00 uur de uitzending voor u zelf starten.

Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te volgen. Zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen raadsvergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’). De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00 of mail htabak@oldebroek.nl.