Wat heeft de gemeenteraad besloten op 9 juli?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 9 juli 2020 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

 • Concept-RES (Regionale Energie Strategie) Noord-Veluwe.

De RES (Regionale Energie Strategie) Noord-Veluwe wordt het beleidskader voor realisatie van plannen voor duurzame elektriciteit en de zoekgebieden voor grootschalige opwekking daarvan. De gemeente¬raad heeft unaniem, maar gewijzigd, de Concept Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad een motie aangenomen. De wijziging (amendement) gaat er over dat de raad zich nog niet wil binden aan de scenario’s in de concept-RES. Ook voegt in het amendement de raad zijn eigen opvattingen toe, onder meer over kwetsbare gebieden. In de motie zegt de raad vooral dat de inwoners van de gemeente Oldebroek betrokken moeten worden bij de opstelling van de regionale energie strategie.

 • Financieel perspectief 2020-2024: Eerste bestuursrapportage 2020 en Perspectievennota voor de begroting 2021.

De gemeenteraad heeft unaniem de financiële wijzigingen vastgesteld naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2020. Verder hebben de raadsfracties zich uitgesproken over de mogelijkheden om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. En heeft de raad unaniem de kaders voor de uitwerking van de begroting 2021 vastgesteld.

 • Jaarverslag en jaarrekening 2019 gemeente Oldebroek.

De gemeenteraad heeft unaniem het jaarverslag goedgekeurd en de jaarrekening vastgesteld.

Zonder bespreking

De volgende besluiten zijn zonder bespreking genomen volgens de voorstellen. Dit is de zogeheten lijst van B-onderwerpen die bij hamerslag zijn afgedaan.

 • Herbenoemen lid rekenkamercommissie.
 • Wijzigen samenstelling raadscommissies.
 • Geen zienswijze indienen op jaarstukken i-Dienst H2O 2019.
 • Intrekken (aangevulde) bekostigingsbesluiten baatbelasting.
 • Afgeven Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) uitbreiding bedrijfsloods Oostendorperstraatweg 66a, Oosterwolde Gld.
 • Vaststellen voorkeursvariant inrichting openbare ruimte Meidoornplein Wezep. Hierbij heeft raadslid G.J.L. Dokter (PvdA/Burgerpartij Oldebroek) een stemverklaring afgelegd dat hij hiermee niet kan instemmen.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Zuiderzeestraatweg 506 en Noordsingel nabij 280. Hierbij heeft raadslid G.J.L. Dokter (PvdA/Burgerpartij Oldebroek) een stemverklaring afgelegd dat hij hiermee niet kan instemmen.
 • Herzien grondexploitatie complex C.20 locatie Atlantis op basis van een definitief toegekend subsidiebedrag van de provincie Gelderland in het kader van het programma Steengoed Benutten.
 • Vaststellen visie en strategie gemeentelijk grondbedrijf.
 • Indienen zienswijze op programmabegroting 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland en verwerken verhoging inwonerbijdrage in de begroting.
 • Geen zienswijze indienen op concept programmabegroting 2021-2024 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
 • Vaststellen Regiovisie Huiselijk Geweld 2020-2023.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden, of de vergadering terugkijken en -luisteren? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 9 juli 2020. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, tel. (0525) 638200.