Maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen Gelderland en Overijssel bekend

In het Meerjarenprogramma Geluidsandering werkt Rijkswaterstaat aan het verminderen van geluidhinder van rijkswegen bij woningen. Inmiddels is de regio Gelderland en Overijssel aan de beurt.

Hier komen in totaal circa 750 woningen in 40 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. Het 3e en laatste van de 3 plannen voor deze regio, voor ruim 290 van deze woningen, is nu ter inzage gelegd. Het gaat in deze fase ook om woningen langs de A28 in de gemeente Oldebroek. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidsscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. In de geluidmaatregelenkaart op de pagina Meerjarenprogramma Geluidsanering is precies te zien om welke woningen en geluidmaatregelen het gaat.

Welke woningen komen in aanmerking?

Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidsniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 decibel ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden.

Procedure

Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen wordt nu officieel gepubliceerd. Het is te vinden op de website Bureau Sanering Verkeerslawaai. Bewoners van de betrokken woningen ontvangen een brief. Na de publicatie van het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft iedereen zes weken de tijd om in een zienswijze aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan het plan.

Geluidmaatregelenkaart

In de geluidmaatregelenkaart staan alle woningen langs rijkswegen afgebeeld waarvoor het MJPG een geluidsberekening heeft uitgevoerd. Heeft u vragen dan kunt u terecht bij de gratis informatielijn 0800 8002.