Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 8 juli over?

Donderdag 8 juli 2021 begint om 19.00 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden plaats in de raadszaal.

Onder het kopje ‘Kijk en luister mee’ kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV. Op afspraak via de griffie is de vergadering voor publiek ook beperkt te volgen op een tv-scherm in de hal van het gemeentehuis.

Wat staat op de agenda om te bespreken?

  • Vaststelling variant voor ontwikkeling de Brink (Wezep)

De gemeenteraad heeft het college gevraagd om samen met inwoners te onderzoeken welke  mogelijkheden er zijn voor herontwikkeling van de locatie “de Brink” in Wezep. Dat heeft een voorkeursvariant opgeleverd, die nu ter vaststelling voorligt. Die variant (“D”) gaat uit van een behoefte aan landelijk wonen in een zo groot mogelijke park omgeving. Het college van b&w stelt de gemeenteraad voor om variant D vast te stellen met parkeren onder het gebouw, mits een minimale opbrengst gerealiseerd wordt van € 200.000; of anders variant D uit te voeren met parkeren op het maaiveld als een minimale opbrengst van € 200.000 niet gerealiseerd kan worden.

  • Vaststelling Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe (RES 1.0)

Na de bespreking van de concept RES dit voorjaar door de gemeenteraad, is nu door het college van b&w de definitieve RES 1.0 voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Op basis van de vastgestelde RES 1.0 kunnen in de periode tot 2030 stappen worden gezet in de overgang op gebruik van duurzame energiebronnen.

  • Perspectief 2022

Onder dit agendapunt worden behalve de Perspectiefnota 2022 ook de Meicirculaire uitkering Gemeentefonds en het voorstel voor het financieel meerjarenperspectief 2022-2025 besproken.
De perspectiefnota geeft richting voor de straks in november door de gemeenteraad vast te stellen begroting 2022. Het college van b&w stelt de gemeenteraad voor om daartoe de kaders in hoofdstuk 2 van de perspectiefnota vast te stellen.
Na het uitbrengen van de Perspectiefnota hebben nog enkele gebeurtenissen plaatsgevonden die een wezenlijke invloed hebben op het financieel meerjarenperspectief van de gemeente. Dat betreft vooral extra gelden van het rijk voor de jeugdhulp. Het college van b&w stelt de gemeenteraad voor om het financieel meerjarenperspectief als uitgangspunt te nemen voor een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025.

  • Jaarverslag en jaarrekening 2020 gemeente Oldebroek.

In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van B&W verantwoording af van de uitvoering van het gemeentelijke beleid en de besteding van de gelden. Het voorstel aan de raad is om dit goed te keuren en het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.

  • Eerste bestuursrapportage 2021.

In deze tussentijdse rapportage meldt het college van B&W de gemeenteraad de voorgang van de uitvoering, de gewenste bijstelling van het beleid en de financiële stand van zaken ten opzichte van de begroting. Naar aanleiding van de rapportage stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om de begroting 2021 op onderdelen te wijzigen.
Zonder bespreking
De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten):

  • Zonder indienen zienswijze instemmen met Jaarstukken 2020 Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O i-Dienst.
  • Vaststellen beleidsnotitie Flexibele Huisvesting Arbeidsmigranten 2021.

Bijbehorende stukken

U kunt de agenda’s en bijbehorende stukken inzien op oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl.

Kijk en luister mee

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl. U vindt de video onder ‘uitzending’ op de pagina van de vergadering. Vanaf 19.00 uur kunt u de uitzending starten. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon 0525 63 82 00 of mail naar htabak@oldebroek.nl.