Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 6 juli over?

Donderdag 6 juli begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal in het gemeentehuis. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Op de agenda

Ter bespreking

 • Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2022 gemeente Oldebroek.
  In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van b&w verantwoording af van de uitvoering van het gemeentelijke beleid en de besteding van de gelden. Het voorstel aan de raad is om dit goed te keuren en het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.
 • Vaststelling kaders in Perspectiefnota 2024.
  De perspectiefnota geeft richting voor de in november door de gemeenteraad vast te stellen begroting 2024. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om daartoe de kaders in hoofdstuk 2 van de perspectiefnota vast te stellen.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan, de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Sint Nicolaasplein ongenummerd.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 439 (Wezep).
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Winterdijk 26 en 28 (Oosterwolde).
 • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 308 (Oldebroek).
 • Kennis nemen van jaarstukken 2022 en besteding BDUR-ophoging 2023 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), en geen zienswijze indienen op ontwerp programmabegroting 2024-2027.
 • Benoemen nieuwe leden Raad van Toezicht Aurora Onderwijsgroep.
 • Beschikbaar stellen financiële middelen cameratoezicht Wezep (Meidoornplein e.o.).
 • Instemmen met meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028 en opnemen van de financiële bijdrage in de gemeentebegroting.
 • Geen zienswijze indienen op de aangepaste gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
 • Geen zienswijze indienen op de aangepaste gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG), een zienswijze indienen op de concept programmabegroting 2024, kennis nemen van de jaarstukken 2022, en de extra bijdrage van € 58.700 opnemen in de perspectiefnota.
 • Indienen zienswijze op de kadernota 2024-2027 Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (i-Dienst).
 • Beschikbaar stellen € 480.000,- voor innoveren HR-strategie 2023-2026 van de gemeente.
 • Wijzigen begroting naar aanleiding van Eerste Bestuursrapportage 2023.
 • Verlengen ontheffing woonplaatsvereiste wethouder B. Engberts.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.