Wat heeft de gemeenteraad besloten op 6 juli 2023?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 6 juli 2023 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

 • Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2022 gemeente Oldebroek
  De gemeenteraad heeft het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente over 2022 unaniem vastgesteld.
 • Vaststelling kaders in Perspectiefnota 2024
  Op voorstel van het college van B&W heeft de gemeenteraad unaniem besloten de kaders in hoofdstuk 2 van de perspectiefnota vast te stellen voor de uitwerking van de begroting 2024.
 • Geen zienswijze indienen op gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe
  De gemeenteraad heeft op voorstel van het college van B&W besloten geen zienswijze in te dienen op de gemeenschappelijke regeling voor de nieuwe Omgevingsdienst Veluwe.
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
  De fracties van ABO en CVO hebben een zogeheten motie van treurnis ingediend naar aanleiding van de gang van zaken in de vergadering van de raadscommissie Ruimtegebruik & Leefomgeving van 21 juni jl., agendapunt Principeverzoek bouw appartementen Zuiderzeestraatweg 145 Oldebroek. Na het debat is de motie teruggenomen en niet in stemming gebracht.

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van B&W zijn zonder bespreking door de gemeenteraad aangenomen:

 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Sint Nicolaasplein ongenummerd.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 439 (Wezep).
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Winterdijk 26 en 28 (Oosterwolde).
 • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 308 (Oldebroek).
 • Kennis nemen van jaarstukken 2022 en besteding BDUR-ophoging 2023 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), en geen zienswijze indienen op ontwerp programmabegroting 2024-2027.
 • Benoemen nieuwe leden Raad van Toezicht Aurora Onderwijsgroep.
 • Beschikbaar stellen financiële middelen cameratoezicht Wezep (Meidoornplein e.o.).
 • Instemmen met meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028 en opnemen van de financiële bijdrage in de gemeentebegroting. (Met stemverklaring van de fractie van CVO hier tegen te zijn.)
 • Geen zienswijze indienen op de aangepaste gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
 • Geen zienswijze indienen op de aangepaste gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG), een zienswijze indienen op de concept programmabegroting 2024, kennis nemen van de jaarstukken 2022, en de extra bijdrage van € 58.700,- opnemen in de perspectiefnota.
 • Indienen zienswijze op de kadernota 2024-2027 Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (i-Dienst).
 • Beschikbaar stellen € 480.000,- voor innoveren HR-strategie 2023-2026 van de gemeente.
 • Wijzigen begroting naar aanleiding van Eerste Bestuursrapportage 2023.
 • Verlengen ontheffing woonplaatsvereiste wethouder B. Engberts. (Met stemverklaring van de fractie van CVO hier tegen te zijn.)

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 6 juli 2023. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.