Gemeente Oldebroek moet bezuinigen om perspectiefnota sluitend te krijgen

De gemeente Oldebroek biedt de gemeenteraad een sluitende perspectiefnota aan. Dit ging niet vanzelf. De ingezette bezuinigingsmaatregelen van vorig jaar vinden hun uitwerking, maar nadere bezuinigingen zijn nodig voor een sluitend perspectief. De gemeente heeft kritisch gekeken naar haar taken en wat ze belangrijk vindt en wil de lasten van inwoners en ondernemers niet verhogen. De nota staat op de agenda van de raad op 9 juli aanstaande.

Bezuinigingen

De bezuinigingen die afgelopen jaar zijn ingebracht, zijn beoordeeld op haalbaarheid en waar nodig bijgestuurd. Om een sluitende begroting voor 2021-2024 te krijgen, heeft het college van B&W, ondersteund door de ambtelijke organisatie, gekeken naar aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden. Het college doet een voorstel aan de gemeenteraad en wil deze voorstellen aankomende zomer verder uitwerken en mogelijk nog bijstellen. Het college zet hierbij vooral in op intern beleid, denk aan personeelsbudgetten, inhuurkosten en overheadkosten. Daarnaast zien we mogelijkheden om de uitgaven voor specialistische jeugdhulp terug te dringen door eerder genomen maatregelen te intensiveren.

Lange termijn ontwikkelingen

Begin juni is de meicirculaire openbaar gemaakt. Deze lijkt positief uit te pakken voor de gemeente. Maar in 2022 komt er een herverdeling van het gemeentefonds door het Rijk. Dit zal naar verwachting nadelig uitpakken voor kleine plattelandsgemeenten zoals Oldebroek. We verwachten dat we na de herverdeling onze begroting moeten bijstellen. Ook voor het uitvoeren van de taken voor het Sociaal Domein, maken we meer kosten dan dat we van het Rijk ontvangen. Dit blijft een punt van zorg.
2021.

Er is weinig ruimte voor nieuw beleid in 2021. Om het bestaande beleid goed uit te kunnen voeren, stelt het college voor om op een aantal beleidstaken aanvullend in te zetten. Om het plan 'Gezond Oldebroek, samen voor gezonde keuzes’ te laten slagen, is er structureel budget geraamd voor de uitwerking van het lokaal Preventie en Sportakkoord. De continuering van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) sluit hier goed op aan. Ook is er in het voorstel een structureel bedrag begroot voor Oldebroek voor Mekaar, voor initiatieven uit de samenleving.

Coronavirus

Ook de gemeente Oldebroek is opgeschrikt met de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Dit heeft veel impact op direct betrokkenen met betrekking tot gezondheid, de sociale en werkomgeving en heeft daarmee grote financiële impact op huishoudens, bedrijven en verenigingen. De financiële gevolgen kunnen ook voor de gemeente aanzienlijk zijn. Ook dit is een onzekere factor voor de gemeentelijke financiën nu en in de toekomst. De gemeente houdt nadrukkelijk een vinger aan de pols.