Vergaderingen raadscommissies juni 2020

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

Vanwege de coronamaatregelen zijn deze vergaderingen alleen voor de commissieleden in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de commissievergaderingen?’ kunt u lezen hoe u een vergadering op afstand kunt volgen.

Bij alle drie de vergaderingen staat op de agenda ter bespreking:

 • Jaarverslag en jaarrekening 2019 gemeente Oldebroek.
 • Financieel perspectief 2020-2024: Eerste bestuursrapportage 2020; Bezuinigingen: monitor 2020 en aanvullende verdien- en bespaarmogelijkheden; Perspectievennota begroting 2021.

Financiën en Bedrijfsvoering

Dinsdag 23 juni 2020, aanvang 19.30 uur.

Zonder bespreking:

•    Jaarstukken 2019 I-dienst H2O.
•    Intrekken (aangevulde) bekostigingsbesluiten baatbelasting.

Ruimtegebruik en Leefomgeving

Woensdag 24 juni  2020, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

 • Vaststellen voorkeursvariant inrichting openbare ruimte Meidoornplein Wezep.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Zuiderzeestraatweg 506 en Noordsingel nabij 280.
 • Herzien grondexploitatie complex C.20 locatie Atlantis op basis van een definitief toegekend subsidiebedrag van de provincie Gelderland.
 • Vaststellen concept-RES (Regionale Energie Strategie) Noord-Veluwe.
 • Beleidsnota lokale aanpak stikstofproblematiek.
 • Vaststellen visie en strategie gemeentelijk grondbedrijf.

Zonder bespreking:

 • Afgeven Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) uitbreiding bedrijfsloods Oostendorperstraatweg 66a, Oosterwolde Gld.

Samenleving en Bestuur

Donderdag 25 juni 2020, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

 • Vervolg op aanbevelingen juridische kwaliteitszorg.
 • Vaststellen Regiovisie Huiselijk Geweld 2020-2023.
 • Rapportages Sociaal Domein 4e kwartaal 2019 en 1e kwartaal 2020.

Zonder bespreking:

 • Programmabegroting 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland en verwerken verhoging inwonerbijdrage in de begroting.
 • Concept programmabegroting 2021-2024 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Inzage documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Kijk en luister mee

De commissievergaderingen kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op 23 juni, 24 juni en 25 juni vindt u op www.oldebroek.nl bij het onderdeel ‘nieuws’ een item ‘live meekijken commissievergadering’. U komt dan in het scherm van de uitzending en vanaf 19.30 uur kunt u de uitzending starten.

Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. Zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen commissie¬vergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’). De vergaderingen worden ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u vóór maandag 22 juni contact opnemen met de griffier.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00 of mail naar htabak@oldebroek.nl.