Wat heeft de gemeenteraad besloten op 28 mei 2020?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 28 mei 2020 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: vaststellen regio- en beleidsplan 2020-2023, en lokale ambities doorontwikkeling, 2020-2023.

De gemeenteraad heeft unaniem het regio- en beleidsplan 2020-2023 en de lokale ambities voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen vastgesteld. Centraal in het beleid staat het laten meedoen in de samenleving van mensen die zichzelf om psychische of psychosociale redenen daarvoor niet kunnen redden. Een 24-uurs beschermd wonen voorziening blijft voor een kleinere groep beschikbaar.

 • Vaststellen Meerjaren Programma Grondbedrijf 2020.

Door de gemeenteraad is het Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) 2020 unaniem vastgesteld en is het financiële resultaat verwerkt in de gemeentelijke reserves. In het MPG worden de financiële risico’s van onder meer de woningbouwlocaties in beeld gebracht. Ook geeft het MPG een prognose over winsten en verliezen naar aanleiding van de risico's en de voortgang van bouwprojecten.
Bij het MPG zijn twee moties (raadsuitspraken) van de gemeenteraad aangenomen:
Een motie van ChristenUnie, CDA, ABO, PvdA/Burgerpartij Oldebroek en VVD over versnelling van de woningbouw, en daarbij vooral in te zetten op Oldebroek West III. Alle zes de fracties stemden voor deze motie.
Een motie van ChristenUnie, CDA en VVD met het verzoek aan het college van B&W om het gesprek met de buurt van de locatie Atlantis (Oldebroek) aan te gaan, en de wenselijkheid van sociale huurwoningen op deze locatie te onderbouwen. Voor deze motie stemden de fracties van ChristenUnie, SGP, CDA, PvdA/Burgerpartij Oldebroek en VVD (17 stemmen). Tegen stemde de fractie van ABO (2 stemmen).

 • Oprichting Bewonerscoöperatie De Akkers (Wezep).

Bij de vaststelling van de agenda voor deze raadsvergadering is op voorstel van het CDA dit onderwerp van de agenda afgevoerd vanwege de voorgaande uitvoerige commissiebehandeling. Dit onderwerp stond voor debat op de agenda, zonder voorstel voor besluitvorming.

 • Eindverantwoording renovatie en verduurzaming gemeentehuis.

De gemeenteraad heeft de projectverantwoording vastgesteld en het projectkrediet afgesloten. Daarbij heeft de raad een wijziging (amendement) in het voorgestelde besluit (punt 5) aangebracht. Op voorstel van alle fracties is besloten om de reserves meubilair en onderhoud gemeentehuis in de algemene reserve van de gemeente te storten.

 • Overhevelen uitgaven 2019 naar 2020.

De raad heeft unaniem besloten tot overheveling van een aantal budgetten uit 2019 naar 2020 om de uitvoering van activiteiten en projecten die niet of maar gedeeltelijk afgerond zijn, daarvoor beschikbaar te houden.

Zonder bespreking

De volgende besluiten zijn zonder bespreking genomen volgens de voorstellen. Dit is de zogeheten lijst van B-onderwerpen die bij hamerslag zijn afgedaan.

 • Verlenen ontheffing woonplaatsvereiste wethouders B. Bergkamp en B. Engberts. Hierbij hebben de raadsleden C. Spijkerboer (CDA) en G.J.L. Dokter (PvdA/Burgerpartij Oldebroek) een stemverklaring afgelegd dat zij niet met deze ontheffing kunnen instemmen.
 • Wijzigen begroting voor de uitgekeerde subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 301 (Oldebroek).
 • Geen zienswijze indienen op jaarstukken 2019, begrotingswijziging 2020 nr. 2, voorlopige begroting 2021 en (meer)jarenbegroting 2022-2024 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).
 • Vaststellen speelbeleids- en beheerplan.
 • Geen zienswijze indienen op de Kadernota 2021-2024 i-Dienst H2O.
 • Bekrachtigen geheimhouding bijlagen ENSIA verantwoording 2019.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden, of de vergadering terugkijken en -luisteren? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 28 mei 2020. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak via tel. 0525 63 82 00.