Gemeente Oldebroek sluit jaarrekening 2020 positief af

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek biedt de jaarrekening en het jaarverslag over 2020 aan de gemeenteraad aan. Er was een verlies begroot van € 647.000,- maar uiteindelijk is het resultaat € 260.000,- positief.

De grootste oorzaak hiervan is een teruggave van rijksmiddelen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang van € 627.000,-. Dit is een incidentele meevaller. De rijksmiddelen voor deze programma’s besteden we uit aan centrumgemeente Harderwijk. Ondanks een positief resultaat in 2020, blijven de zorgkosten in de jeugd en Wmo stijgen. Ook in 2021 maken wij gebruik van een bezuinigingsmonitor en maken wij pas op de plaats daar waar dat kan.

Coronavirus

In het jaar 2020 zijn we geconfronteerd met de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Twee lockdowns hebben veel impact gehad op onze samenleving en ons gedrag. Het was een jaar van onzekerheden en thuiswerken. Daarnaast was er de financiële impact op huishoudens, bedrijven en verenigingen. Vanuit de landelijke overheid is er geld beschikbaar gesteld om gemeenten hierin tegemoet te komen. Toch is de financiële impact van de coronacrisis nog onduidelijk en onzeker. De gemeente Oldebroek ondersteunt haar inwoners, ondernemers en medewerkers waar mogelijk.

Successen

Het jaar 2020 bestempelen we als een uitzonderlijk en buitengewoon jaar. Ondanks dat zijn er in de gemeente Oldebroek veel successen behaald. Door het coronavirus gingen de scholen en kinderopvanginstellingen in de gemeente Oldebroek tijdelijk dicht. Alle kinderen van ouders in vitale beroepen is toen tijdig opvang aangeboden. Dit was het geval in zowel de eerste coronagolf als in de tweede. Alle scholen en kinderopvanginstellingen werkten hier met volle inzet aan mee. Ook kinderen in kwetsbare situaties werden opgevangen op de scholen en/of kinderopvanginstellingen. Ook vanuit het centrum voor Jeugd en Gezin was er volop aandacht voor de kwetsbare gezinnen.

De bouw van Windpark Hattemerbroek is gestart. Hiermee kunnen 11.000 huishoudens worden voorzien van energie. Een flinke stap richting een klimaatneutraal Oldebroek. Meerdere ondernemers maken gebruik van de landelijke COVID 19-regelingen. Zij zijn voor het grootste deel tevreden over de afhandeling. Samen met de landelijke overheid en de regio Zwolle zijn we dus in staat hen te bereiken en te helpen. We hebben een forse kwalitatieve inhaalslag gemaakt bij de openbare verlichting. Naast het feit dat veel bestaande armaturen zijn vervangen door led-armaturen, is er ook een kwalitatieve inhaalslag gemaakt wat betreft de database en kennis. In 2020 is het Privacybeleid vastgesteld. Daarnaast richtten we een wijzigingsadviescommissie op om wijzigingen in Informatiebeheer vanuit diverse disciplines te beoordelen. Hierin is geborgd dat privacy meegenomen wordt bij nieuw beleid of aan te schaffen diensten of producten.