Wat heeft de gemeenteraad besloten op 3 juni?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn (digitale) vergadering van 3 juni 2021 verschillende besluiten genomen.

Bij de vaststelling van de voorlopige agenda van de raadsvergadering is een ordevoorstel unaniem en zonder stemming aangenomen. Met dit ordevoorstel is besloten om het voorstel tot beschikbaarstelling van € 90.000,- voor zonnepanelen op het dak van zwembad de Veldkamp niet te behandelen en terug te geven aan het college van B&W, vanwege de verschillen tussen de aanbestedingstermijnen van zonnepanelen en zwembad.

 • Benoeming en beëdiging raadscommissielid (niet zijnde raadslid).

De heer W. van der Horst is benoemd en beëdigd als raadscommissielid (niet zijnde raadslid) voor de fractie van het CDA.

 • Wijziging samenstelling raadscommissies.

In verband met de benoeming van de heer W. van der Horst als raadscommissielid is de bemensing van de vaste raadscommissies gewijzigd. De heer Van der Horst  gaat deel uitmaken van de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving.

Na bespreking

 • Beschikbaarstelling € 240.000,- voor het project haventje Noorderrot (Noordeinde).

De gemeenteraad heeft besloten op voorstel van het college van B&W om een krediet van € 240.000,- beschikbaar te stellen voor het plan om een kleinschalige dagrecreatieve voorziening voor open boten en kano’s te realiseren in een weiland nabij de Gelderse sluis (Noordeinde). Het voorstel is unaniem zonder stemming aangenomen.

 • Vaststelling beleidsnotitie (kleinschalige) woningbouwinitiatieven.

De gemeenteraad heeft besloten op voorstel van het college van B&W om de beleidsnotitie kleinschalige woningbouwinitiatieven (mogelijkheden voor inbreiding, inwoning, woningsplitsing en pre-mantelzorg) gewijzigd vast te stellen. Bij wijzigingsvoorstel (amendement) van ChristenUnie, SGP, CDA en ABO is het vereiste van een gedeelde voorziening (gebruiksruimte) bij inwoning uit de beleidsnotitie geschrapt. Het amendement en het aldus gewijzigde voorstel zijn unaniem en zonder stemming aangenomen.

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van B&W zijn zonder bespreking unaniem en zonder stemming aangenomen.

 • Geen zienswijzen indienen op jaarstukken 2020, begrotingswijziging nr. 1 2021 en de begroting 2022-2025 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Turfhorst 7 en Mariënrade.
 • Vaststellen Meerjaren Programma Grondbedrijf 2021.
 • Kennis nemen van voorlopige jaarstukken 2020 en Kadernota 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), en geen zienswijze indienen op concept programmabegroting 2022-2025 VNOG.
 • Toestemmen in wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
 • Geen zienswijze indienen op concept programmabegroting 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG).
 • Kennis nemen van het Rekenkamerrapport onderzoek subsidiebeleid en de aanbevelingen verder doorspreken in een raadsgesprek.
 • Geen zienswijze indienen op Kadernota i-Dienst H2O 2022-2025.

Niet unaniem aangenomen:

 • Verlengen ontheffing woonplaatsvereiste wethouders B. Engberts en B. Bergkamp.

De leden van de fractie van het CDA en het aanwezige lid van de fractie van de PvdA/Burgerpartij Oldebroek hebben verklaard tegen het voorstel te zijn uit het oogpunt van lokale binding. Met deze aantekening is het verlengingsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden of de vergadering terugkijken? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 3 juni 2021. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, tel. 0525 63 82 00.