Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 30 juni over?

Donderdag 30 juni begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Op de agenda

Ter bespreking

 • Beschikbaarstelling krediet voor uitbreiding basisschool De Schaapskooi (Wezep)
  Basisschool de Schaapskooi in Wezep wil de school uitbreiden omdat het aantal leerlingen stijgt. Uit de vier voorliggende mogelijkheden om het ruimtetekort op te lossen, stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om geld beschikbaar te stellen voor uitbreiding op de eerste verdieping aan de voorkant van het gebouw met twee lokalen.
 • Jaarverslag en jaarrekening 2021 gemeente Oldebroek
  In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van B&W verantwoording af van de uitvoering van het gemeentelijke beleid en de besteding van de gelden. Het voorstel aan de raad is om dit goed te keuren en het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.
 • Perspectiefnota 2023
  De perspectiefnota geeft richting voor de in november door de gemeenteraad vast te stellen begroting 2023. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om daartoe de kaders in hoofdstuk 2 van de perspectiefnota vast te stellen.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan – de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

 • Vaststellen archiefverordening.
 • Wijzigen legesverordening Oldebroek 2022.
 • Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O i-Dienst: geen zienswijze indienen op jaarstukken 2021 en kennis nemen van de stukken, en geen zienswijze indienen op kadernota 2023-2026 en instemmen met de kadernota.
 • Vaststellen verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Oldebroek 2023.
 • Vaststellen bestemmingsplan Wezep, Stationsweg 87.
 • Vaststellen eindafrekening exploitatieplan Wezep Noord 2009.
 • Intrekken verordening individuele studietoeslag 2015.
 • Kennisnemen van de jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland.
 • Instemmen met de programmabegroting 2023 en begrotingswijzigingen GGD Noord- en Oost-Gelderland.
 • Geen zienswijze indienen op de programmabegroting 2023 en begrotingswijziging 2023, en kennis nemen van de jaarstukken 2021 VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland).
 • Wijzigen begroting naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage 2022.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan

Deze mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl.