Jaarrekening 2023 gemeente Oldebroek in evenwicht

Ieder jaar kijkt het college in de jaarrekening terug op het jaar ervoor. Hoeveel geld kwam er binnen, hoeveel is er uitgegeven en hoe zijn de plannen uitgevoerd. In 2023 hebben we veel bereikt en op veel terreinen zijn mooie stappen gezet. Er is goed en realistisch begroot, zodat we onze plannen, projecten en taken in de toekomst goed kunnen blijven uitvoeren.

“Ik ben blij met het solide resultaat over 2023. Er is het afgelopen jaar veel neergezet en we hebben strak en verstandig begroot”, zegt Ben Engbers, wethouder financiën. “Er komen wel grote uitdagingen op ons af, zoals het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel. Ook krijgen gemeenten vanaf 2026 minder geld van het Rijk. Om de dingen te kunnen doen die we moeten en willen doen, moeten we daar nu al rekening mee houden. We maken dus keuzes en denken goed na waar we ons geld aan uitgeven. Want we zijn financieel gezond. En dat moet we zo houden.”

Mooie stappen gezet in 2023

We willen een aantrekkelijke en leefbare gemeente zijn en blijven. Het college heeft het afgelopen jaar daarom opnieuw geïnvesteerd in de kernen en de samenleving. Er zijn in 2023 mooie stappen gezet. Samenwerkingen zijn versterkt op de gebieden van veiligheid, water en klimaatadaptatie en economie. De Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe is vastgesteld. Op het terrein van Werken en meedoen zijn er vanuit de campagnes ‘Groei Vooruit en Upgrade Jezelf’ veel sollicitatietrainingen, taallessen en bij- en omscholingen georganiseerd. En om in de toekomst woningbouw mogelijk te maken en bedrijven zich te laten vestigen is voorkeursrecht gevestigd op diverse percelen en zijn er gronden aangekocht. Ook zijn er twee mooie bewonersinitiatieven opgeleverd: haven Noorderrot en Hart van Oosterwolde. 

Financieel resultaat

De jaarrekening 2023 van de gemeente Oldebroek sluit met een resultaat van ruim € 1,6 miljoen. Een bedrag van € 480.000 wordt opzijgezet voor beschermd wonen. Het restant van € 1,1 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Ontwikkeling weerstandsvermogen

De algemene reserve is een belangrijke financiële buffer voor het weerstandsvermogen. Dit vermogen kan ingezet worden wanneer er grote risico’s optreden. De ratio van ons weerstandsvermogen is 2,3 en ontwikkelt zich per saldo positief. Een ratio van 2,0 en hoger wordt als uitstekend beoordeeld.

Gemeenteraad beslist

Op donderdag 11 juli 2024 legt het college de jaarrekening met accountantsverklaring voor aan de gemeenteraad. De raad bepaalt uiteindelijk of deze akkoord is. De definitieve jaarrekening 2023 is na publicatie te vinden op www.oldebroek.nl/financien.