Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 11 juli over?

Donderdag 11 juli begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal in het gemeentehuis.

Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Op de agenda

 • Tijdelijk vervanging raadslid de heer G.J. Overkempe door de heer D.J.P. Post.
  De burgemeester heeft als voorzitter van de raad op verzoek van raadslid de heer G.J. Overkempe (Duurzaam Oldebroek) hem tijdelijk voor de periode van 16 weken ontslag verleend wegens ziekte. Onder toepassing van de Kieswet is er tijdelijke vervanging door toelating en beëdiging van de heer D.J.P. Post als raadslid.

Ter bespreking

 • Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2023 gemeente Oldebroek.
  In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van B&W verantwoording af van de uitvoering van het gemeentelijke beleid en de besteding van de gelden. Het voorstel aan de raad is om dit goed te keuren en het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.
 • Vaststellen kaders Perspectiefnota 2025.
  De perspectiefnota geeft richting voor de in november door de gemeenteraad vast te stellen begroting 2025. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om daartoe de kaders in de perspectiefnota voor de uitwerking van de begroting 2025 vast te stellen.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan, de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

 • Wijzigen begroting n.a.v. eerste bestuursrapportage 2024.
 • Kennis nemen van jaarstukken 2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) H2O (i-Dienst) en indienen zienswijze op ontwerpbegroting 2025-2028.
 • Ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Koemkolkweg 25 en 27 (Oosterwolde).
 • Verstrekken Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) aanvraag omgevingsvergunning bouw 12 appartementen Zuiderzeestraatweg 145 (Oldebroek).
 • Vestigen voorkeursrecht gronden uitbreiding bedrijventerrein nabij H2O.
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, de Brink.
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek West 3.
 • Geven van advies aanvraag omgevingsvergunning drie woningen nabij Feithenhofsweg 6a in Oldebroek.
 • Vestigen voorkeursrecht Oldebroek Oost aanvullend.
 • Beschikbaar stellen budget aankoop Zuiderzeestraatweg 207 en 209 inclusief agrarische gronden (Oldebroek).
 • Vaststellen Grondprijzennota 2024-2025.
 • Indienen zienswijze op concept programmabegroting Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) 2025-2028.
 • Vaststellen agressieprotocol politieke ambtsdragers gemeente Oldebroek.
 • Kennis nemen van jaarstukken 2023 en indienen zienswijze op concept programmabegroting 2025 GGD Noord- en Oost-Gelderland.
 • Instemmen met verklaring college aanvragen Vangnetuitkering Participatiewet 2023.
 • Wijzigen verordening rechtspositie raads- en commissieleden.
 • Intrekken verordeningen in verband met Wet elektronische publicaties.
 • Verlenen ontslag lid commissie bezwaarschriften.
 • Verlengen ontheffing woonplaatsvereiste wethouder de heer B. Engberts.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf melden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via 0525 63 82 00 of htabak@oldebroek.nl.