Clubgebouw de Brink zoekt nieuwe eigenaar

In 2020 verhuisde korfbalvereniging Rood-Wit naar de Erica Terpstra hal. Het clubgebouw staat nu leeg en het korfbalveld wordt niet meer gebruikt. Buurtbewoners hebben ideeën bij de locatie en samen met de gemeente hebben zij deze plannen op 24 februari 2021 gepresenteerd aan de overige buurtbewoners.

In deze plannen is een appartementencomplex opgenomen met daarbij een parkachtige omgeving.

Clubgebouw de Brink

Toekomst clubgebouw Rood-Wit

De plannen gaan ervan uit dat het huidige clubgebouw blijft bestaan. Buurtbewoners hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het huidige clubgebouw:

  • Plek voor ontmoeting, voor jong en oud, maar niet uitnodigend om te “hangen”.
  • Kans voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld het aanbieden van ondersteunende horeca (bijvoorbeeld theehuis) of de verzorging van het onderhoud van het park.
  • De in te vullen functie sluit zoveel mogelijk aan op wensen in het park, zoals spelen, beweegtuin, buitenfitness, kerkenpad, etc.
  • De duivenvereniging is én blijft gehuisvest in het gebouw.
  • Het uiterlijk van het gebouw sluit aan op de ontwikkeling van het park en de nieuwbouw. Het gebouw heeft een echte make over nodig. Hoe u dit wilt doen willen we terug zien in de aanbieding.
  • Het bruto vloeroppervlak bedraagt ongeveer 395 m2.
  • De huidige bestemming is sportpark en sportterreinen met gebouwen en overkappingen ten behoeve van sportterreinen en ondersteunende horeca. Bij een passende aanbieding verlenen we medewerking aan een bestemmingsplanwijziging. Ook een horecavergunning behoort tot de mogelijkheden. Rekening houdend met de geldende wettelijke voorwaarden en procedures.

Interesse

Heeft u plannen die hierbij passen en bent u geïnteresseerd in de aankoop van het voormalig clubgebouw van Rood-Wit? Dan nodigen wij u van harte uit om in maximaal 5 pagina’s toe te lichten hoe u het gebouw wil inzetten en voor welk bedrag, exclusief BTW, u het pand wil overnemen. De uiterste inleverdatum voor uw plan is donderdag 1 april 2021. U kunt uw aanbieding mailen naar avelthoen@oldebroek.nl.

Beoordeling en gunning

Gunning vindt plaats door de gemeente op basis van de beoordelingscriteria prijs en kwaliteit. Prijs telt voor 50% mee en de kwaliteit (passend bij de wensen van de buurt) telt ook mee voor 50%. De inschrijver met de hoogste aankoopprijs ontvangt 50 punten. Voor de overige inschrijvers wordt het verschil met de hoogste inschrijving procentueel uitgedrukt en verminderd op het aantal van 50 punten. De gemeente behoudt zich het recht voor om het clubgebouw niet te gunnen wanneer de aanbieding onvoldoende in overeenstemming is met de uitgangspunten en/of de aanbieding onder de € 135.000 excl. BTW ligt. De kwaliteit beoordelen we als volgt:

Beoordeling Punten
Boven verwachting. Biedt sociaal, maatschappelijk meer aan dan de buurt vooraf heeft geformuleerd. 50
Zoals verwacht. Biedt sociaal, maatschappelijk aan in de lijn van wat de buurt verwacht. 40
Iets minder dan verwacht. Biedt minder sociaal, maatschappelijk aan in de lijn van wat de buurt verwacht. 30
Veel minder dan verwacht. 0

Meer informatie en bezichtigen

Natuurlijk kunt u het pand ook bekijken. Wilt u hier een afspraak voor maken of heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Arnaud Velthoen, gemeente Oldebroek, projectleider “de Brink” via 0525 63 82 00 of avelthoen@oldebroek.nl.

Belangrijk om te weten

De gemeenteraad moet uiteindelijk de voorstellen voor dit gebied goedkeuren. Dit betekent dat we wel intenties kunnen opstellen, maar pas na positieve besluitvorming door de gemeenteraad tot een formele overeenkomst en overdracht kunnen komen. We verwachten voor de zomer een besluit van de gemeenteraad.