Wat heeft de gemeenteraad besloten op 11 maart?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn (digitale) vergadering van 11 maart 2021 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

  • Motie LHBTQ+

De fracties van ChristenUnie, PvdA/Burgerpartij Oldebroek, ABO en VVD hebben een motie ingediend over de positie van LHBTQ+’ers in de samenleving van Oldebroek. In de motie vraagt de raad het college van burgemeester en wethouders om met een plan van aanpak te komen om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTQ+’ers te verbeteren. De motie is aangenomen met 15 stemmen voor (fracties ChristenUnie, PvdA/Burgerpartij Oldebroek, ABO, VVD en CDA), en 4 stemmen tegen (fractie SGP).

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van B&W zijn zonder bespreking unaniem aangenomen.

  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zomerdijk 1A (Oosterwolde).
  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 1.
  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Herstelplan de Soppeweg 3 en 3A (Wezep).
  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Schiksweg.
  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Mheneweg Zuid 52 (Oldebroek).
  • Beschikbaarstelling € 21.497,- voor de overschrijding bouwkosten IKC De Schaapskooi in Wezep.
  • Besluit om geen zienswijze in te dienen op de Uitgangspunten begroting 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland.
  • Vaststelling verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Oldebroek.
  • Toestemming wijziging Gemeenschappelijke regeling en kennisname Kadernota Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden of de vergadering terugkijken? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 11 maart 2021. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, tel. 0525 63 82 00.