Resultaten onderzoek naar woonbeleid gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten

De Rekenkamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten (hierna: de rkc) heeft met behulp van onderzoeks- en adviesbureau RIGO een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van het woonbeleid in de vier gemeenten in de periode 2014-2020. Het eindrapport met de uitkomsten van dit onderzoek voor de gemeente Oldebroek is aangeboden aan de gemeenteraad van Oldeboek.

Wat ging goed?

De gemeente Oldebroek heeft met de Woonvisie 2014-2020 een goede basis gelegd voor het woonbeleid. Het woonbeleid is op verschillende momenten aangepast aan veranderende omstandigheden. Bij de totstandkoming is er samengewerkt met partners. Er is in de onderzoeksperiode een hele set aan afspraken, instrumenten en regels ingezet voor het doel van de Woonvisie: Goed wonen voor iedereen in de kernen van de gemeente Oldebroek. De gemeenteraad is regelmatig en goed geïnformeerd over de voorbereiding, uitvoering en beoordeling van het resultaat van het woonbeleid.

Wat kan beter?

Een aandachtspunt voor de gemeente Oldebroek is het evalueren en volgen van concrete projecten, het gehele woonbeleid en de situatie van de woonmarkt. Of gemaakte afspraken, acties en projecten ook daadwerkelijk het gewenste resultaat hebben gehad en gestelde doelen zijn behaald, is niet altijd even goed uit de informatie af te leiden. Er is een duidelijke link van de Woonvisie naar het Uitvoeringsprogramma, maar de relatie met het kwalitatief en kwantitatief woningbouwprogramma is niet altijd transparant. Door (meer) de vinger aan de pols te houden kan beter in kaart worden gebracht of het gewenste resultaat wordt bereikt of dat moet worden bijgestuurd. Hier ligt ook een rol voor de gemeenteraad weggelegd. Een vinger aan de pols houden bij ontwikkelingen (met oog voor signalen uit de samenleving en bij partners van de gemeente) is bij uitstek een taak voor de gemeenteraad. Door periodiek de actuele stand van zaken van het woonbeleid te agenderen kunnen projecten, prestatieafspraken en beleidsdoelen in samenhang worden besproken in het licht van de actuele woningmarktsituatie.

Een actieve, controlerende rol van de raad bij de beoordeling van het resultaat van het woonbeleid kan handvatten geven om zo nodig bij te sturen op de ingezette koers. In hoofdstuk 7 van het rapport zijn de conclusies en aanbevelingen verder uitgewerkt.