Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 10 maart over?

Donderdag 10 maart 2022 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek weer plaats in de raadszaal. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 10 maart over?

Op de agenda

Om te bespreken

 • Haalbaarheidsonderzoek verplaatsingen verenigingen Wezep.

Vorig jaar is een haalbaarheidsonderzoek gestart door de gemeente naar de verplaatsing van voetbalvereniging WHC, tennisvereniging WTC en de Van Limburg Stirumkorpsen. Het doel van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds gaat het om inzicht te krijgen in de ruimtelijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid van een nieuw toekomstbestendig en duurzaam sportcomplex op de locatie Voskuilerdijk. Anderzijds betreft het onderzoek het nagaan van de mogelijkheden voor woningbouw op de door de verenigingen achter te laten locaties.
Conclusie van het onderzoek tot dusver is dat de verplaatsing van de verenigingen binnen de gestelde financiële randvoorwaarden en beleidskaders niet haalbaar lijkt. Het college van burgemeester en wethouders heeft over de stand van zaken van het onderzoek een opiniërende nota geschreven aan de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt daarin de vraag gesteld, hoe de raad denkt dat het verder moet met het verplaatsingsonderzoek. Er worden vijf opties genoemd waarop dat zou kunnen. Na de eerdere hoorzitting en raadscommissievergadering is het nu aan de fracties in de gemeenteraad om hun standpunten hierover te geven.

 • Evaluatie bestuursperiode 2018-2022.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad ter gelegenheid van de komende gemeenteraadsverkiezingen een evaluatie van de bestuursperiode maart 2018 – maart 2022 aangeboden. De Bestuursovereenkomst ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ voor de raadsperiode 2018 – 2022 is in juni 2018 vastgesteld en ondertekend door de coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en ABO.
Door middel van deze terugblik informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over de inspanningen die zijn geleverd en welke resultaten zijn bereikt in de afgelopen jaren. Op deze manier wil het college van burgemeester en wethouders zich verantwoorden aan de gemeenteraad en de samenleving. De fracties in de gemeenteraad kunnen op de evaluatie reageren.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan – de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

 • Vaststellen nieuwe verordening Starterslening.
 • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Hattemerbroek, Zuiderzeestraatweg - Oude weg’.
 • Vaststellen beleid Participatie in de Omgevingswet gemeente Oldebroek 2022-2023.
 • Vaststellen lijst adviesrecht gemeenteraad bij afwijkingen Omgevingsplan.
 • Benoemen twee nieuwe leden commissie bezwaarschriften.
 • Wijzigen verordening jeugdhulp Oldebroek.
 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG): kennisnemen van de Kadernota 2023-2026, geen wensen of bedenkingen kenbaar maken inzake oprichting Stichting Risicobeheer, verlenen toestemming voor wijziging gemeenschappelijke regeling.
 • Vaststellen nieuwe verordening op de raadscommissies.
 • Vaststellen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2022-2026.
 • Beschikbaar stellen budget continuering Meidoornpleinmanager.
 • Indienen zienswijze op uitgangspuntennota 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland.
 • Buitenwerkingstellen verordening reclamebelasting Oldebroek voor 2022.
 • Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop op het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken, kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00 of e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.