Wat heeft de gemeenteraad besloten op 10 maart 2022?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 10 maart 2022 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

 • Haalbaarheidsonderzoek verplaatsingen verenigingen Wezep.

Naar aanleiding van een nota van het college van burgemeester en wethouders hebben de fracties in de gemeenteraad hun standpunten gegeven over de stand van zaken van het haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek betreft de verplaatsing van voetbalvereniging WHC naar een nieuw en duurzaam sportcomplex op de locatie Voskuilerdijk en de mogelijkheden voor woningbouw op de door WHC achter te laten locatie.
Bij dit agendapunt heeft de gemeenteraad een motie aangenomen. Daarin spreekt de raad uit, dat vast wordt gehouden aan het principe van kostenneutrale verplaatsing van de sportvelden van WHC. Verder geeft de raad het college van burgemeester en wethouders in de motie een aantal opdrachten mee. Onder meer betreft dat het uit laten voeren van een verkeerskundig onderzoek, de bijdrage van WHC, het voorzien in woningen voor starters en senioren en het voorzien in zorgappartementen en woningen voor specifieke doelgroepen. De motie is met 12 stemmen voor (ChristenUnie, CDA, PvdA/Burgerpartij Oldebroek, VVD) en 6 stemmen tegen (SGP, ABO) aangenomen.

 • Evaluatie bestuursperiode 2018-2022.

De fracties in de gemeenteraad hebben aan de hand van de aangeboden evaluatie van het college van burgemeester en wethouders teruggeblikt op de resultaten van de bestuursperiode maart 2018 – maart 2022.

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van burgemeester en wethouders zijn zonder bespreking unaniem aangenomen door de gemeenteraad:

 • Vaststellen nieuwe verordening Starterslening.
 • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Hattemerbroek, Zuiderzeestraatweg - Oude weg’.
 • Vaststellen beleid participatie in de Omgevingswet gemeente Oldebroek 2022-2023.
 • Vaststellen lijst adviesrecht gemeenteraad bij afwijkingen Omgevingsplan.
 • Benoemen twee nieuwe leden commissie bezwaarschriften.
 • Wijzigen verordening jeugdhulp Oldebroek.
 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG): kennisnemen van de Kadernota 2023-2026, geen wensen of bedenkingen kenbaar maken inzake oprichting Stichting Risicobeheer, verlenen toestemming voor wijziging gemeenschappelijke regeling.
 • Vaststellen nieuwe verordening op de raadscommissies.
 • Vaststellen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2022-2026.
 • Beschikbaar stellen budget continuering Meidoornpleinmanager.
 • Indienen zienswijze op uitgangspuntennota 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland.
 • Buitenwerkingstellen verordening reclamebelasting Oldebroek voor 2022.
 • Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 10 maart 2022. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, tel. (0525) 638200. Helaas is door een technische storing op 10 maart de vergadering niet terug te kijken.