Zienswijzeprocedure Recreatiezoneringsplan Veluwe

De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland en onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Het gaat helaas niet goed met deze prachtige Gelderse natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen dood en verdwijnen planten en dieren. Daarom werken heel veel partijen samen om de Veluwse natuur weer sterk te maken. Er worden herstelprogramma’s gemaakt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken.

Door de provincie is in samenwerking met terreineigenaren en gemeenten een Recreatiezoneringsplan gemaakt. Daarin is de balans gezocht tussen natuur en recreatie. Er ligt een plan waarin beschermen én beleven hand in hand gaan. Het plan, de samenvatting en een kort filmpje staan op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl.

Zienswijze indienen

Tot en met 31 maart kunt u bij de provincie Gelderland een zienswijze indienen over het ontwerp Recreatiezoneringsplan Veluwe. Voor het indienen van een zienswijze is een digitaal formulier gemaakt, te vinden via www.gelderland.nl/zienswijzerecreatiezonering. Bij uw zienswijze kunt u ook bijlagen meesturen.

De plannen

Op de meest kwetsbare plekken, bijvoorbeeld de stuifzanden, worden planten en dieren beschermd door ze meer rust te bieden. Waar nodig worden paden en routes verlegd. Op andere plekken worden de recreatiemogelijkheden juist verbeterd en extra voorzieningen aangelegd.

Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, maar belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe. Het huidige Recreatiezoneringsplan is niet het absolute eindbeeld voor de Veluwe. De komende jaren worden ongetwijfeld nieuwe inzichten opgedaan die tot aanpassingen leiden.