Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 9 maart over?

Donderdag 9 maart begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal in het gemeentehuis. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Op de agenda

Ter bespreking

 • Voorstel beschikbaarstelling kredieten huisvestingsprogramma onderwijs 2023 (t.b.v. Eben Haëzerschool, Oldebroek).
  Jaarlijks kunnen de schoolbesturen voor primair onderwijs in de gemeente Oldebroek aanvragen indienen voor voorzieningen in de huisvesting waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor 2023 is een aanvraag gedaan door het bestuur van de Eben Haëzerschool te Oldebroek. De aanvraag betreft uitbreiding van de school, levensduur verlengende renovatie en mede bekostiging van verbetering binnenklimaat van de lokalen. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor hiervoor een aantal kredieten beschikbaar te stellen.
 • Voorstel vaststelling cultuurnota gemeente Oldebroek en beschikbaarstelling budget.
  In opdracht van de raad heeft het college van B&W cultuurbeleid opgesteld. Dat beleid is bedoeld als basis waarmee cultuurdeelname door inwoner, ondernemer en bezoeker van de gemeente wordt gestimuleerd en verbreed. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de cultuurnota vast te stellen.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan, de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

 • Vaststellen visie woningbouw Noordeinde inclusief afwegingskader.
 • Vaststellen nota Grondprijsbeleid 2023-2024.
 • Vaststellen verordening Toekomstbestendig Wonen Lening voor Verenigingen van Eigenaren en beschikbaarstelling van budget.
 • Afgeven algemeen belang verklaring gescheiden inzameling GFTe-afval bij basisscholen in de gemeente.
 • Beschikbaar stellen € 138.515 voor verduurzaming dorpshuis ’t Grinthuus (’t Loo).
 • Herbenoemen leden commissie bezwaarschriften.
 • Geen wensen en bedenkingen indienen inzake het Afsprakenkader kapitaalbehoefte regionale netwerkbedrijven.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via telefoonnumme 0525 63 82 00 of e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.