Wat heeft de gemeenteraad besloten op 14 maart 2024?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 14 maart 2024 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

 • Afvalinzameling: toetreding tot Fryslân Miljeu en oprichting regionale inzamelorganisatie Veluwe BV
  Op voorstel van het college van B&W heeft de gemeenteraad besloten om voor de afvalinzameling toe te treden tot Fryslân Miljeu (Omrin), samen met andere gemeenten op de Noord-Veluwe. Het voorstel is aangenomen met 14 stemmen voor (ChristenUnie, SGP, ABO, VVD, raadslid Scholten van het CDA) en 3 stemmen tegen (CVO).
  De bij dit onderwerp ingediende motie van de SGP waarin het college van B&W een evaluatie van het totale afvalbeleid wordt opgedragen, is aangenomen met 15 stemmen voor (SGP, ChristenUnie, CDA, ABO, VVD) en 3 stemmen (CVO) tegen.
 • Aanvullend geagendeerde motie (‘vreemd aan de orde van de dag’) van ABO, CVO en ChristenUnie: bewegwijzering Boerderijmuseum
  Deze motie waarin het college van B&W wordt opgeroepen om af te zien van het verwijderen van de bewegwijzering naar het Boerderijmuseum en andere gelijkwaardige recreatieve bestemmingen, is aangenomen met 13 stemmen voor (ABO, CVO, ChristenUnie) en 5 stemmen tegen (VVD, SGP, CDA).

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van B&W zijn zonder bespreking door de gemeenteraad unaniem aangenomen:

 • Verlengen pilot digitaal publicatiebord Oosterwolde.
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Meidoornstraat 20 en Berberisstraat 11 (bouw appartementen).
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Schiksweg 30.
 • Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Parc de Zwijger en Rondweg (bouw appartementen).
 • Vaststellen nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Oldebroek.
 • Benoemen voorzitter en twee leden commissie bezwaarschriften.
 • Verlenen toestemming aangaan gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2024.
 • Wijzigen verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018 en verordening Jeugdhulp gemeente Oldebroek 2020.
 • Vaststellen re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Oldebroek 2023.
 • Meegeven van aandachtspunten naar aanleiding van de Uitgangspuntennota 2025 GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 14 maart 2024. Of neem contact op met griffier Hans Tabak, via 0525 63 82 00 of htabak@oldebroek.nl.