Waar besluit de gemeenteraad over op donderdag 28 mei?

Donderdag 28 mei 2020 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering is alleen openbaar te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de raadsvergadering?’ kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen.

Wat staat op de agenda?

 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: vaststellen regio- en beleidsplan 2020-2023, en lokale ambities doorontwikkeling, 2020-2023.

Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De gemeente Oldebroek doet dit samen met Ermelo, Elburg, Harderwijk, Nunspeet en Putten. Het laten meedoen en niet buitensluiten van mensen die zichzelf om psychische of psychosociale redenen niet kunnen redden in de samenleving, staat centraal in het beleid. Woonplekken met (flexibele) bescherming in de wijk vormen het uitgangspunt. Een 24-uurs beschermd wonen-voorziening blijft voor een kleinere groep beschikbaar. Voor dit beleid doet het college van B&W aan de gemeenteraad het voorstel om een regio- en beleidsplan 2020-2023 en lokale ambities vast te stellen.

 • Vaststellen Meerjaren Programma Grondbedrijf 2020.

Jaarlijks wordt voor de risicobeheersing een Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) opgesteld. In het MPG worden de financiële risico’s van onder meer de woningbouwlocaties in beeld gebracht. Ook wordt een prognose gegeven voor winsten en verliezen naar aanleiding van de risico's en de voortgang van bouwprojecten. Het college van b&w stelt aan de gemeenteraad voor om het Meerjaren Programma Grondbedrijf 2020 vast te stellen en het financiële resultaat te verwerken in de reserves.

 • Oprichting Bewonerscoöperatie De Akkers (Wezep).

In de wijk De Akkers in Wezep-West is een bewonerscoöperatie in oprichting om met elkaar in de wijk de leefbaarheid te versterken, door samen fysieke en sociale projecten en activiteiten uit te voeren. Het college van B&W heeft besloten hiervoor geld beschikbaar te stellen uit het budget voor Oldebroek voor Mekaar. Twee fracties in de gemeenteraad, CDA en PvdA-Burgerpartij Oldebroek, willen een debat over het besluit van het college van B&W.

 • Eindverantwoording renovatie en verduurzaming gemeentehuis.

Eind 2019 waren de werkzaamheden van de renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis vrijwel helemaal klaar. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de projectverantwoording vast te stellen en het projectkrediet af te sluiten.

 • Overhevelen uitgaven 2019 naar 2020.

In 2019 waren budgetten beschikbaar in de gemeentelijke begroting voor activiteiten en projecten. Een aantal hiervan is vorig jaar niet of maar gedeeltelijk afgerond. Om de betreffende budgetten beschikbaar te houden, stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om deze over te hevelen naar de begroting van dit jaar.

Zonder bespreking

 • De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten):
 • Verlenen ontheffing woonplaatsvereiste wethouders B. Bergkamp en B. Engberts.
 • Wijzigen begroting voor de uitgekeerde subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 301 (Oldebroek).
 • Geen zienswijze indienen op jaarstukken 2019, begrotingswijziging 2020 nr. 2, voorlopige begroting 2021 en (meer)jarenbegroting 2022-2024 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).
 • Geen zienswijze indienen op de Kadernota 2021-2024 i-Dienst H2O.

Bijbehorende documentatie

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Kijk en luister mee

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op 28 mei vindt u op www.oldebroek.nl bij het onderdeel ‘nieuws’ een item ‘live meekijken raadsvergadering’. U komt dan in het scherm van de uitzending en vanaf 19.30 uur kunt u de uitzending voor u starten.

Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. Zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen raadsvergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’). De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00 of mail htabak@oldebroek.nl.