Vergaderingen raadscommissies mei 2021

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

De vergaderingen worden in deze fase van de coronasituatie door middel van videoconferenties gehouden. Ze zijn te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje “Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de commissievergaderingen?” kunt u lezen hoe dat werkt.

Wat staat er op de agenda?

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L)

Woensdag 19 mei 2021, aanvang 20.00 uur.

Ter bespreking:

 • Project verplaatsing voetbalvereniging WHC e.a.; stand van zaken en inwonersparticipatie.
 • Beschikbaarstelling € 240.000,- voor het project Noorderrot (recreatief kleinschalig haventje en vaargeul; Noordeinde).
 • Beschikbaarstelling € 90.000,- voor zonnepanelen dak zwembad de Veldkamp.
 • Vaststelling beleidsnotitie (kleinschalige) woningbouwinitiatieven.
 • Vaststelling Meerjaren Programma Grondbedrijf 2021.

Zonder bespreking:

 • Jaarstukken 2020, begrotingswijziging nr. 1 2021 en begroting 2022-2025 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Wezep, Turfhorst 7 en Mariënrade.

Samenleving en Bestuur (S&B)

Donderdag 20 mei 2021, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

 • Rekenkamerrapport onderzoek subsidiebeleid.
 • Stand van zaken onderwijshuisvesting.
 • Kadernota i-Dienst H2O 2022-2025.

Zonder bespreking:

 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG): voorlopige jaarstukken 2020, Kadernota 2022-2025 en concept programmabegroting 2022-2025.
 • Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op https://oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl/ (via de link in de kalender).

Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de commissieraadsvergaderingen?

U kunt de commissievergaderingen rechtstreeks volgen via internet. Op 19 en 20 mei kan dat via het beeldscherm in de agenda van de betreffende vergadering: https://oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl/ (via de link in de kalender). Om 20.00 uur (R&L) respectievelijk 19.30 uur (S&B) kunt u de uitzending voor u zelf starten.
Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Zie op https://oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’.  De vergaderingen worden ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om (digitaal) in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 17 mei contact opnemen met de griffier.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad via (0525) 638 200 of htabak@oldebroek.nl.