Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 3 juni over?

Donderdag 3 juni 2021 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering wordt in deze fase van de coronasituatie door middel van videoconferentie gehouden en is te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Kijkt en luister mee’ kunt u lezen hoe dat werkt.

Wat staat op de agenda om te bespreken?

 • Benoeming en beëdiging raadscommissielid (niet zijnde raadslid).

Raadsfracties kunnen gebruikmaken van raadscommissieleden niet zijnde raadsleden. Zij assisteren bij en maken kennis met het raads- en fractiewerk. Het betreft kandidaat-raadsleden die op de verkiezingslijst hebben gestaan voor de afgelopen gemeenteraads¬verkiezing. De CDA-fractie heeft de heer W. van der Horst voorgedragen om voor CDA benoemd te worden als raadscommissielid. De heer Van der Horst gaat deel uitmaken van de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving.

 • Wijziging samenstelling raadscommissies.

Er is een wijziging in de bemensing van de vaste raadscommissies, waartoe op voorstel van het presidium van de raad wordt besloten.

 • Beschikbaarstelling € 240.000,- voor het project haventje Noorderrot (Noordeinde).

De Belangen Gemeenschap Noordeinde heeft een plan ingediend om een kleinschalige dagrecreatieve voorziening voor open boten en kano’s te realiseren in een weiland nabij de Gelderse sluis. Het initiatief omvat een havenkom voor circa 20 boten en kano’s met een vissteiger en een kanosteiger, een vaargeul naar de hoofdvaarroute in het Drontermeer en een parkeergelegenheid. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 240.000,- uit de Reserve Recreatie en Toerisme.

 • Beschikbaarstelling € 90.000,- voor zonnepanelen op dak zwembad de Veldkamp.

Voor het leggen van zonnepanelen op het dak van zwembad de Veldkamp is SDE-subsidie aangevraagd. De panelen dragen bij aan de opgave Klimaatneutraal Oldebroek in 2050. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om voor de plaatsing van de zonnepanelen een budget van € 90.000,- beschikbaar te stellen.

 • Vaststelling beleidsnotitie (kleinschalige) woningbouwinitiatieven.

Om tegemoet te kunnen komen aan diverse wensen in de samenleving op het gebied van wonen en welzijn is beleid nodig dat daarvoor de nodige ruimte biedt. Ook is er behoefte aan een beoordelingskader voor verzoeken voor inbreiding met een of meer woningen binnen de bebouwde kom. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de beleidsnotitie (kleinschalige) woningbouwinitiatieven vast te stellen voor mogelijkheden voor inbreiding, inwoning, woningsplitsing en pre-mantelzorg.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten):

 • Geen zienswijzen indienen op jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022-2025 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Turfhorst 7 en Mariënrade.
 • Vaststellen Meerjaren Programma Grondbedrijf 2021.
 • Kennis nemen van voorlopige jaarstukken 2020 en Kadernota 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), en geen zienswijze indienen op concept programmabegroting 2022-2025 VNOG.
 • Toestemmen in wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
 • Geen zienswijze indienen op concept programmabegroting 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG).
 • Kennis nemen van het Rekenkamerrapport onderzoek subsidiebeleid en de aanbevelingen verder door te spreken in een raadsgesprek.
 • Geen zienswijze indienen op Kadernota i-Dienst H2O 2022-2025.
 • Verlengen ontheffing woonplaatsvereiste wethouders.

Inzage documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl.

Kijk en luister mee

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl. U vindt de video onder ‘uitzending’ op de pagina van de vergadering. Vanaf 19.30 uur kunt u de uitzending starten. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon 0525 63 82 00 of mail naar htabak@oldebroek.nl.