Wat heeft de gemeenteraad besloten op 22 april?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn (digitale) vergadering van 22 april 2021 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

  • Vaststelling Toeristische visie en actieprogramma.

De gemeenteraad heeft op voorstel van het college van B&W de Toeristische visie met bijbehorend actieprogramma vastgesteld en budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Het voorstel is unaniem zonder stemming aangenomen.

  • Motie Lelystad Airport

De fracties van ChristenUnie, SGP, CDA, ABO en PvdA/Burgerpartij Oldebroek hebben een motie ingediend naar aanleiding van de procedure voor de vergunning Wet natuurbescherming voor Lelystad Airport. In de motie verzoeken de fracties het college van B&W om te onderzoeken of er nog verdere mogelijkheden zijn om de ongewenste effecten van een openstelling van Lelystad Airport voor onze omgeving te voorkomen of te beperken. De motie is unaniem zonder stemming aangenomen.

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van B&W zijn zonder bespreking unaniem aangenomen.

  • Bekrachtigen geheimhouding ENSIA-verantwoording.
  • Bekrachtigen geheimhouding Meerjaren Programma Grondbeleid 2021.
  • Bekrachtigen geheimhouding bijlage begroting bij projectplan Noorderrot (Noordeinde).
  • Vaststellen subsidieverordening klimaatadaptieve maatregelen 2021-2024.
  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Laanzichtsweg 8 en 8A (Oldebroek).
  • Buiten werking stellen verordening reclamebelasting Oldebroek voor 2021.
  • Vaststellen nieuwe Algemene plaatselijke verordening (Apv) Oldebroek (actualisering).
  • Vaststellen 3e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 (wettelijk minimumloon bij pgb Wmo).

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden of de vergadering terugkijken? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 22 april 2021. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, tel. 0525 63 82 00.