Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 2 juni over?

Donderdag 2 juni 2022 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal. U kunt de vergadering ook op afstand volgen via een livestream op internet of Loco TV.

Op de agenda:

  • Beëdiging raadscommissielid.

In de nieuwe raadsperiode maken de fracties ook weer gebruik van raadscommissieleden niet zijnde raadsleden. Dit om te assisteren bij en kennis te maken met het raads- en fractiewerk.

  • Raadsdebat n.a.v. de brief van de informateur van 28 mei 2022, aangevraagd door de fracties van ChristenUnie, CDA en SGP.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan – de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

  • Vaststellen bestemmingsplan Wezep, Prinses Margrietlaan 19R1.
  • Geen zienswijze indienen op jaarstukken 2021 en begroting 2023-2026 Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV).
  • Vaststellen bestemmingsplan Oosterwolde, Groote Woldweg 3.
  • Instemmen met Visie Entree Bedrijvenpark H2O.
  • Kennisnemen van rapport Rekenkamercommissie evaluatie gemeentelijk woonbeleid.
  • Vaststellen Meerjarenprogramma Grondbedrijf 2022 inclusief bijbehorende financiële besluitvorming.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via tel. 0525 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl.