Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 5 november over?

Donderdag 5 november 2020 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering wordt door middel van videoconferentie gehouden en is te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Bekijken raadsvergadering’ kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Programmabegroting 2021-2024

Jaarlijks stelt de gemeenteraad op voorstel van het college van b&w de gemeentelijke begroting voor het nieuwe jaar vast, met daarin alle uitgaven en te verwachten inkomsten, en met een meerjarige doorkijk. Ondanks het positieve meerjarenperspectief kan de gemeente zich niet rijk rekenen. Er zijn onzekerheden, en aanvullende bezuinigingen zijn ingeboekt. Het Sociaal Domein en diverse projecten zoals invoering van de Omgevingswet en duurzaamheidsambities vragen financieel de nodige aandacht. Ook past het Rijk de verdeling van een belangrijke inkomstenpost, het Gemeentefonds, aan. De coronacrisis laat tenslotte financieel zijn sporen na.

  • Beschikbaarstelling krediet overbruggingsperiode exploitatie zwembad de Veldkamp

Sinds 2017 exploiteert Sportfondsen zwembad de Veldkamp in Wezep. Onlangs heeft Sportfondsen laten weten hiermee te willen stoppen. September jl. heeft de raad gekozen voor een overbruggingsperiode om de exploitatie van het zwembad opnieuw aan te besteden. Het college van b&w stelt de gemeenteraad nu voor om een bedrag van € 251.000,- beschikbaar te stellen. Dit is bedoeld voor de meerkosten van de overbruggingsperiode van een jaar, om de exploitatie opnieuw aan te besteden en het zwembad open te houden.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten):

  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Wezep, Noordsingel 2.
  • Vaststelling doelgroepenbeleid bij invoering diftar (afvalbeleid).
  • Vaststelling Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en Beleids- en Beheerplan Water en Riolering (BBWR) 2020-2025, en verwerking van het structurele tekort van € 119.181,- in de begroting.
  • Vaststelling Lokale transitievisie warmte gemeente Oldebroek.
  • Keuze voor exploitatievariant 2b zonnepark Heidehoek (Wezep).
  • Vaststelling Nadere regel subsidie 2021.
  • Geen zienswijze indienen op concept regionaal risicoprofiel 2021-2024 en het concept regionaal beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
  • Verlenging termijn beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening.

Inzage documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. U vindt de video onder ‘uitzending’ op de pagina van de vergadering. Vanaf 19.30 uur kunt u de uitzending starten. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon 0525 63 82 00 of mail htabak@oldebroek.nl.