Wat heeft de gemeenteraad besloten op 5 november?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 5 november 2020 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

  • Programmabegroting 2021-2024.

De gemeenteraad heeft op voorstel van het college van B&W unaniem en sluitend de gemeentelijke begroting voor 2021 vastgesteld inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2024.

Zonder bespreking

De volgende besluiten zijn zonder bespreking genomen volgens de voorstellen. Dit is de zogeheten lijst van B-onderwerpen die bij hamerslag zijn afgedaan.

  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Noordsingel 2.
  • Vaststellen doelgroepenbeleid bij invoering diftar (afvalbeleid).
  • Vaststellen Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en Beleids- en Beheerplan Water en Riolering (BBWR) 2020-2025, en verwerking van het structurele tekort van € 119.181,- in de begroting.
  • Vaststellen Lokale transitievisie warmte gemeente Oldebroek.
  • Keuze voor exploitatievariant 2b zonnepark Heidehoek (Wezep).
  • Vaststellen Nadere regel subsidie 2021.
  • Geen zienswijze indienen op concept regionaal risicoprofiel 2021-2024 en het concept regionaal beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
  • Verlengen termijn beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening.
  • Beschikbaar stellen krediet overbruggingsperiode exploitatie zwembad de Veldkamp.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden of de vergadering terugkijken? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 5 november 2020. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, tel. (0525) 638200.