Vergaderingen raadscommissies december 2021

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

De vergaderingen worden in verband met de huidige coronasituatie weer door middel van videoconferenties gehouden. Ze zijn te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje “Uitzending volgen” kunt u lezen hoe dat werkt.

Wat staat er op de agenda?

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L), woensdag 1 december 2021, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • Principeverzoek uitruil bouwmogelijkheden tussen de percelen Rustenburgsweg 104 en Vreeweg 9 in Oldebroek.
 • Vaststelling Toekomstvisie dorpskern Oldebroek.
 • Proces verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en gebiedsverkenning Kop van de Veluwe.
 • Verkenning zoekgebieden wonen en werken.
 • Vaststelling (aangepast) beleidskader grootschalige energieopwekking.
 • Reactie op Recreatiezoneringsplan Veluwe.
 • Tweede bestuursrapportage 2021.

Zonder bespreking:

 • Gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23R1 (Oldebroek).

Samenleving & Bestuur (S&B), en Financiën & Bedrijfsvoering (F&B), donderdag 2 december 2021, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • Vaststelling belastingverordeningen 2022.
 • Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oldebroek.
 • Tweede bestuursrapportage 2021.
 • Vaststelling beleidsnota schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2022-2025.
 • Vaststelling visie jeugdhulpregio Noord-Veluwe.

Zonder bespreking:

 • Vaststellen controleprotocol accountantscontrole gemeentelijke jaarrekening 2021.
 • Deelname aan experiment met centraal tellen stembiljetten gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Uitzending volgen

U kunt de commissievergaderingen rechtstreeks volgen via internet. Op 1 en 2 december kan dat via het ‘beeldscherm’ in de agenda van de betreffende vergadering, zie www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergaderingen worden ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 29 november contact opnemen met de griffier.

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon (0525) 63 82 00, mailadres: htabak@oldebroek.nl.