Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 11 november over?

Donderdag 11 november 2021 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden plaats in de raadszaal.

Onder het kopje “Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de raadsvergadering?” kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV. Op reservering via de griffie is er beperkt ruimte in het gemeentehuis om de vergadering bij te wonen.

Wat staat op de agenda om te bespreken?

 • Vaststelling beleidskader grootschalige energieopwekking.
  Het college van B&W wil het voorstel over het beleidskader voor grootschalige energieopwekking (bijv. zonneparken) terugnemen. Reden hiervoor is om het beleidskader bij nader inzien op onderdelen te wijzigen en opnieuw aan de raad aan te bieden. De raad wordt gevraagd hiervoor toestemming te verlenen en het onderwerp van de agenda af te voeren.
 • Programmabegroting gemeente Oldebroek 2022-2025.
  Jaarlijks stelt de gemeenteraad op voorstel van het college van B&W de gemeentelijke begroting voor het nieuwe jaar vast, met daarin alle uitgaven en te verwachten inkomsten, en met een meerjarige doorkijk. Ondanks het positieve meerjarenperspectief kan de gemeente zich niet rijk rekenen. Er zijn nog forse bezuinigingen te realiseren de komende jaren. Ook zijn de extra bedragen van het Rijk uit het Gemeentefonds en voor Jeugdzorg nog niet definitief. Bovendien spelen er grote projecten zoals de invoering van de Omgevingswet en de realisatie van klimaatambities.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten):

 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek West, Hogekamp 1e herziening.
 • Vaststellen bestemmingsplan Oosterwolde, Oostendorperstraatweg.
 • Vaststellen Verordening tot 2e wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften.
 • Beschikbaar stellen aanvullend krediet van € 35.700 in kader van renovatie basisschool De Wereldweide (Wezep).
 • Vaststellen beleidsnotitie dorpshuizen.
 • Vaststellen Nadere regel subsidie 2022.
 • Vaststellen beleidsnota Wet inburgering.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad.

Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de raadsvergadering?

De raadsvergadering kunt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks volgen via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00, mailadres: htabak@oldebroek.nl.