Begroting en huishoudboekje van de gemeente

Het college van B&W van de gemeente Oldebroek presenteert aan de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2023-2026. We zien in de begroting positieve cijfers voor alle jaren.

In de begroting vind u delen van het bestuursakkoord “Oldebroek voor u - een duidelijke koers” terug. Hierin staan verschillende voorstellen van het college. Daarmee geeft het college aan hoe ze de gevraagde zaken van de gemeenteraad gaat aanpakken. Speerpunten zijn een moderne, efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners. Er wordt veel geïnvesteerd in de woningbouwopgave en we blijven werken aan (verkeers)veiligheid, een vitaal platteland en een goed ondernemersklimaat. Ook is er aandacht voor energiearmoede, langer zelfstandig wonen, inclusie en diversiteit.

Collegeleden aan het woord

Vertrouwen en openheid: burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

‘’Samen werken we aan een Oldebroek waarin het veilig en prettig is voor inwoners, ondernemers en recreanten. Voor veiligheid richten we ons op het tegengaan van overlast en ondermijning. Wij vinden het belangrijk dat er sprake is van vertrouwen en openheid tussen de gemeente, inwoners en bedrijven. We staan graag dichtbij onze inwoners. We willen open en duidelijk communiceren en zorgen voor een toegankelijke integere dienstverlening. Met regionale samenwerking en Oldebroek voor Mekaar blijven we kansen opzoeken; natuurijk met behoud van het goede. Door naar elkaar om te zien en rekening te houden met elkaar, ook in tijden van crisis, houden we Oldebroek veilig en leefbaar.”

Een positief begrotingssaldo: wethouder Ben Engberts

‘’Het college van burgemeester en wethouders is blij en dankbaar een gunstigere meerjarenbegroti ng 2023-2026 aan te bieden dan gepresenteerd in de Perspectiefnota 2023. De begroting laat voor alle jaren positieve cijfers zien. In deze begroting is het bestuursakkoord “Oldebroek voor u – een duidelijke koers” meegenomen. We zetten extra in op het gebruik van incidentele middelen, waardoor de begroting structureel op orde blijft . Met de aangedragen voorstellen uit de begroting kunnen wij de gevraagde zaken vanuit de raad oppakken en zo het bestuursakkoord uitvoeren. De algemene uitkering, het geld dat we ontvangen vanuit het Rijk, is voor het begrotingsjaar 2026 onzeker. De inflatie, die op dit moment torenhoog is, baart ons zorgen. Wij blijven voorzichtig. De verwachting is dat we met het huidige financiële beleid ook in de toekomst onze begroting in meerjarenperspectief sluitend houden."

Samen voor prettig wonen en werken: wethouder Liesbeth Vos - van de Weg

“Ook in 2023 willen we er samen voor zorgen dat onze inwoners prettig wonen en werken in de gemeente Oldebroek. Een samenleving waarin kinderen kansrijk op kunnen groeien, iedereen mee kan doen en wordt gewaardeerd. Daarbij hebben we extra aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl en ondersteuning voor inwoners met een laag inkomen. We hebben oog voor eenzaamheid, signaleren laaggeletterdheid en bevorderen het taalonderwijs. We bieden mogelijkheden voor ouderen om langer zelfstandig in hun eigen woning te blijven wonen. Daarin hebben we de hulp van iedereen nodig; inwoners, vrijwilligers en professionals. Graag zie ik dat het ondernemersklimaat nog verder verbetert en dat we werken aan voldoende bedrijventerrein voor nieuwe en vitale ondernemers.”

Een onrustige wereld vol uitdagingen: wethouder Beerd Flier

‘’We leven in een tijd waarin veel dingen op ons afkomen en die bol staat van veranderingen. Hierin is het verstandig rustig te blijven, goed na te denken en uit te spreken wat we willen in Oldebroek. Een onrustige wereld zoekt naar een nieuw evenwicht. We willen aan alle inwoners een passende woning aan kunnen bieden. Bij al deze uitdagingen ga ik ervoor om met alle stakeholders beleid te ontwikkelen dat haalbaar is. Hoe verbeteren we de voorzieningen voor mensen van iedere leeftijd op het terrein van recreatie en toerisme, cultuur, sport en accommodaties. We zetten in op duurzaamheid, waarbij onderwerpen als energietransitie, stikstof, klimaatadaptatie en biodiversiteit een bepalende rol spelen. Dit pakken we op dezelfde manier aan; rustig en goed nadenken en altijd de belangen van onze gemeenschap en inwoners voorop te stellen. Bedreigingen bieden in dit kader altijd ook nieuwe kansen.”

Speerpunten

Onze dienstverlening word gewaardeerd

We werken aan een moderne, efficiënte en kwalitatief goede service en dienstverlening. We richten onze dienstverlening nóg meer in op wensen van de inwoners. Dat doen we via klantprofielen (hoe ervaart u als inwoner of ondernemer de dienstverlening). U kunt er op vertrouwen dat we veilig met uw gegevens omgaan. We investeren in maatwerkoplossingen en verdergaande digitalisering, met aandacht voor privacy van gegevens.

Samen werken we aan welzijn

We werken aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en leven is. Het welzijn van onze inwoners is voor ons van groot belang. Daarom werken we samen met vrijwilligers en professionals aan een fijne omgeving om te wonen. We ondersteunen het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers in onze gemeente. Ook het tegengaan van eenzaamheid vinden we nog steeds erg belangrijk, net als oog voor energiearmoede. Wanneer u ondersteuning van de gemeente nodig heeft, dan kijken we samen welke inzet nodig is. We willen dat het fijn leven is in Oldebroek, voor iedereen, jong en oud.

Passende woonruimte

We streven er naar dat iedere inwoner van de gemeente Oldebroek in 2030 een passende woning heeft en hier zijn/haar eigen bijdrage aan kan leveren. Dat doen we vanuit ons Woonprogramma en de visie WWZ. We werken hierbij zoveel mogelijk samen. Daarbij voldoen we aan kaders en voorwaarden vanuit brede welvaart, duurzaamheid, klimaatbestendigheid, betaalbaarheid en mobiliteit. We willen met interne en externe partijen een samenhangende en doorbraakgerichte aanpak realiseren. Dit vraagt een programmatische werkwijze.

Vitaal Platteland en Grondbeleid

In november wordt het programma Vitaal Platteland door de raad vastgesteld. De kwaliteit van de omgeving waarin inwoners leven en wonen wordt versterkt en krijgt meer ruimte. Agrariërs moeten een goed uitzicht hebben op hun toekomst en worden hierin ondersteund. Minder stikstofemissie en door saldering moet toekomst zekerheid in ons lokale gebied gaan landen. Erfdelen kan ons verder helpen in het verantwoord huisvesten van onze inwoners. Verkeers- en vervoersbewegingen moeten veiliger voor alle weggebruikers. We gaan direct aan de slag met de nodige uitbreiding van woon- en werklocaties en proberen slim in te spelen op ontwikkelingen.

Ondernemersklimaat

We zetten in op een pakket aan maatschappelijke en economische maatregelen om ondernemers te ondersteunen. De vraag van de ondernemers is ons uitgangspunt. Samen met hen stellen we een agenda op waar we de komende vier jaar samen aan (verder) werken. Arbeidsmarkt en duurzaamheid staan zeker op die agenda. Alleen gaan we die vraagstukken niet helemaal oplossen. De regio Zwolle is een samenwerkingsverband tussen overheid, ondernemers en onderwijs waar we actief aan meedoen. Het motto is ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’.

Huishoudboekje 2023

In het huishoudboekje staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente Oldebroek in 2023. Er wordt in totaal € 85.626.000,- uitgegeven en ook is er voor € 85.626.000,- aan inkomsten. Daarmee komt het begrotingssaldo in 2023 uit op € 0,-.

20221114 Huishoudboekje 2023

Lees meer of download de gehele (meerjaren)begroting op oldebroek.nl/financien.