Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 10 november over?

Donderdag 10 november begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” leest u hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen.

Op de agenda

Ter bespreking

 • Vaststelling Programma Vitaal Platteland Oldebroek.
  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het Programma Vitaal Platteland Oldebroek vast te stellen. Dit beleidsprogramma is gericht op het behouden van de waardevolle natuur en leefbaarheid van het buitengebied van de gemeente Oldebroek, met een balans tussen de diverse gebruikers en activiteiten.
 • Instemming met project ‘Opgroeien in een kansrijke omgeving’ en beschikbaarstelling van € 45.000,-.
  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het vierjarige project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) op de Noord-Veluwe en hiervoor een uitvoeringsbudget van € 45.000 voor beschikbaar te stellen. Het project wil een duurzame verandering creëren naar een meer gezonde leefstijl en omgeving voor jongeren.
 • Vaststelling programmabegroting gemeente Oldebroek 2023-2026.
  Jaarlijks stelt de gemeenteraad op voorstel van het college van B&W de gemeentelijke begroting voor het nieuwe jaar vast, met daarin alle uitgaven en te verwachten inkomsten en met een meerjarige doorkijk. Het college van B&W heeft de gemeenteraad een sluitende begroting voorgelegd met meerjarige positieve cijfers.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan, de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

 • Verlenen medewerking aan pilot digitaal publicatiebord (Oosterwolde).
 • Instemmen met plan van aanpak transitie Omgevingsplan.
 • Geen zienswijze indienen op 3e begrotingswijziging 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland (verhoging indexering inwonerbijdrage).
 • Vaststellen Nadere regel subsidie 2023.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering of het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl.