Wat heeft de gemeenteraad besloten op 10 november 2022?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 10 november 2022 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

 • Vaststelling Programma Vitaal Platteland Oldebroek.
  Het Programma Vitaal Platteland Oldebroek is unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Dit beleidsprogramma ziet op het behouden van de waardevolle natuur en leefbaarheid van het buitengebied van de gemeente Oldebroek, met een balans tussen de diverse gebruikers en activiteiten.
 • Instemming met project ‘Opgroeien in een kansrijke omgeving’ en beschikbaarstelling van € 45.000,-.
  De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het vierjarige project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) op de Noord-Veluwe en heeft hiervoor een uitvoeringsbudget van € 45.000 voor beschikbaar gesteld. Het project wil een duurzame verandering creëren naar een meer gezonde leefstijl en omgeving voor jongeren.
 • Vaststelling programmabegroting gemeente Oldebroek 2023-2026.
  De gemeenteraad heeft unaniem de gemeentelijke begroting voor het nieuwe jaar vastgesteld, met daarin alle uitgaven en te verwachten inkomsten en met een meerjarige doorkijk.

Amendement (wijziging door raad)

De gemeenteraad heeft een wijziging aangebracht in de begroting door een unaniem aangenomen amendement van de fracties van VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en CVO. Deze wijziging betreft het buiten werking stellen van de verordening op de reclamebelasting in 2023 en het beschikbaar stellen van de geraamde opbrengst van die belasting aan beide ondernemersverenigingen.

Moties (raadsuitspraken richting college van B&W)

Door de gemeenteraad zijn 12 moties aangenomen bij de begroting:

 • CVO; versterking positie raad bij samenwerkingsverbanden: in het toetsingskader over bestuurlijke samenwerkingsverbanden de samenwerkingen ook beoordelen op democratische controle (unaniem aangenomen).
 • CDA; Zuiderzeestraatweg: maatregelen, waaronder snelheidsverlaging, voor verbetering verkeersveiligheid Zuiderzeestraatweg bepleiten bij provincie dan wel gemeentelijk aanpakken (aangenomen met 18 - 1, voor: fracties CDA, ChristenUnie, ABO, SGP, CVO, Duurzaam Oldebroek; tegen: VVD).
 • ABO en CVO; verkeersveiligheid: vóór 1 december 2022 gebruik maken van ondersteuning door het ministerie van I&W bij het opstellen van een risicoanalyse of een uitvoeringsprogramma ter verbetering van de veiligheid van het onderliggend wegennet in de gemeente Oldebroek (unaniem aangenomen).
 • CDA, VVD, ABO; wolf: de risico’s van de wolf voor vee onder de aandacht brengen van de provincie en te overleggen over maatregelen (unaniem aangenomen).
 • ChristenUnie; energiearmoede: onderzoeken of inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm aanvullend ondersteund kunnen/moeten worden en daarover met een voorstel te komen (unaniem aangenomen).
 • SGP, CVO; (v)echtscheidingspreventie: een preventief (v)echtscheidingsproject onderzoeken (aangenomen met 14 - 5, voor: SGP, CVO, ChristenUnie, CDA, Duurzaam Oldebroek; tegen: VVD, ABO).
 • VVD, CDA, ChristenUnie, SGP; stikstof: actief contact met provincie leggen om aankoopinitiatief van stichting De 4 Merken van een leegstaand agrarisch bedrijf in bezit van de provincie te bepleiten (unaniem aangenomen).
 • SGP, CDA; stikstof: stoppende piekbelasters faciliteren, Pas-melders faciliteren bij legalisatie en behoud stikstofruimte in eigen gemeente bevorderen (unaniem aangenomen).
 • SGP; update begraafbeleid inclusief tarieven: in 2023 het beheer- en financieringsplan en de verordening gemeentelijke begraafplaatsen opnieuw ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden, inclusief tijdige analyse met de tarieven uit 2017 (unaniem aangenomen).
 • SGP, CDA; energiefonds subsidieontvangers: i.v.m. stijgende inflatie en energiekosten een energiefonds onderzoeken voor subsidieontvangers (unaniem aangenomen).
 • ChristenUnie; energieadviseur: voor een proactieve aanpak van duurzaamheid adviezen met behulp van een energieadviseur bij iedere inwoner onder de aandacht brengen (aangenomen met 18 - 1, voor: fracties ChristenUnie, CDA, ABO, SGP, CVO, Duurzaam Oldebroek; tegen: VVD).
 • CVO; energietransitie zonder dwang: geen dwang opleggen voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de huizen van de inwoners (aangenomen met 17 - 2, voor: fracties ChristenUnie, CDA, ABO, SGP, CVO; tegen: VVD, Duurzaam Oldebroek).

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van B&W zijn zonder bespreking unaniem aangenomen door de gemeenteraad:

 • Verlenen medewerking aan pilot digitaal publicatiebord (Oosterwolde).
 • Instemmen met plan van aanpak transitie Omgevingsplan.
 • Geen zienswijze indienen op 3e begrotingswijziging 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland (verhoging indexering inwonerbijdrage).
 • Vaststellen nadere regel subsidie 2023.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Zie dan op oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 10 november 2022. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl.