Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 9 november over?

Donderdag 9 november begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal in het gemeentehuis.

Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Ter bespreking

 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Hattemerbroek, Zuiderzeestraatweg - Oude weg (Locatie Borst) en gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude weg 10a
  Om de bouw van 36 woningen mogelijk te maken aan de noordkant van de kern Hattemerbroek, stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om beide, met elkaar samenhangende bestemmingsplannen vast te stellen. Als gevolg van een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op ingesteld beroep moet dit nogmaals gebeuren met beide plannen. Hierin worden de gebleken gebreken hersteld en wordt de mestplaat naast het naburige agrarische bedrijf buiten het plangebied gelaten.
 • Vaststelling Programmabegroting gemeente Oldebroek 2024-2027
  Jaarlijks stelt de gemeenteraad op voorstel van het college van B&W de gemeentelijke begroting voor het nieuwe jaar vast, met daarin alle uitgaven en te verwachten inkomsten en met een meerjarige doorkijk. Het college van B&W heeft de gemeenteraad een sluitende begroting voorgelegd. Op de langere termijn is er wel een financiële uitdaging als gevolg van de verwachte terugloop van de rijksbijdrage vanaf 2026.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan, de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

 • Vaststellen legesverordening 2024.
 • Vaststellen verordening voor de fysieke leefomgeving gemeente Oldebroek 2024.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Zuiderzeestraatweg 124.
 • Besluiten om geen zienswijze in te dienen op concept Bestuursagenda GGD Noord- en Oost-Gelderland 2023-2027.
 • Besluiten om geen wijzigingen aan te brengen in het bestaande minimabeleid.
 • Verlenen toestemming aangaan Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Stationsweg 17-19, wijzigen gebruiksregel.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop in het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.