Vergaderingen raadscommissies oktober 2021

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

De vergaderingen zijn openbaar te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje “Uitzending” kunt u lezen hoe u een vergadering op afstand kunt volgen. Vanwege de corona-adviezen is bijwonen van een vergadering in het gemeentehuis alleen beperkt op afspraak via de griffie mogelijk (zie hiervoor onder ‘Vragen?’).

Wat staat er op de agenda?

Financiën en Bedrijfsvoering (F&B), dinsdag 12 oktober 2021, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • Vaststelling programmabegroting gemeente Oldebroek 2022-2025.

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L), woensdag 13 oktober 2021, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • Vaststelling bestemmingsplan Oosterwolde, Oostendorperstraatweg.
 • Begroting 2021-2024 ontwikkelen gemeentelijke zonneparken.
 • Vaststelling beleidskader grootschalige energieopwekking.
 • Evaluatie bestrijding eikenprocessierups 2021.
 • Vaststelling programmabegroting gemeente Oldebroek 2022-2025.

Zonder bespreking:

 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek West, Hogekamp eerste herziening.

Samenleving en Bestuur (S&B), donderdag 14 oktober 2021, aanvang 20.00 uur

Ter bespreking:

 • Onderwijshuisvesting:
  • Stand van zaken onderwijshuisvesting
  • Beschikbaarstelling aanvullend krediet van € 35.700 i.k.v. renovatie basisschool De Wereldweide (Wezep).
 • Vaststelling beleidsnotitie dorpshuizen.
 • Vaststelling Nadere regel subsidie 2022.
 • Vaststelling beleidsnota Wet inburgering.
 • Rapportage Sociaal Domein 2e kwartaal 2021.
 • Vaststelling programmabegroting gemeente Oldebroek 2022-2025.

Zonder bespreking:

 • Vaststellen Verordening tot 2e wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op https://oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl/ (via de link in de kalender).

Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de commissievergaderingen?

U kunt de commissievergaderingen rechtstreeks volgen via internet. Op 12, 13 en 14 oktober kan dat via het beeldscherm in de agenda van de betreffende vergadering: https://oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl/ (via de link in de kalender). Om 19.30 uur (en op 14 oktober om 20.00 uur) kunt u de uitzending voor u zelf starten. Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Zie op https://oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergaderingen worden ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 11 oktober contact opnemen met de griffier.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, het spreekrecht en het bijwonen van een vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon (0525) 638 200; e-mail: htabak@oldebroek.nl.