Meerjarenbegroting 2023-2026 gemeente Oldebroek gunstiger dan verwacht

Het college van B&W van de gemeente Oldebroek is blij en dankbaar de gemeenteraad een gunstigere meerjarenbegroting 2023-2026 aan te kunnen bieden dan gepresenteerd in de Perspectiefnota 2023. De begroting - het huishoudboekje van de gemeente - laat voor alle jaren structureel positieve cijfers zien. In deze begroting is het bestuursakkoord ‘Oldebroek voor u – een duidelijke koers’ meegenomen en verder uitgewerkt in concrete speerpunten en activiteiten.

Wethouder Ben Engberts: “We zijn blij en dankbaar dat de begroting in meerjarenperspectief gunstig uitpakt. We zetten extra in op het gebruik van incidentele middelen, waardoor de begroting structureel op orde blijft. Met de nieuwe voorstellen in de begroting kunnen wij de vanuit de gemeenteraad gevraagde zaken oppakken en zo het bestuursakkoord uitvoeren.”

Speerpunten

Een van de speerpunten is een moderne, efficiënte en kwalitatief goede service en dienstverlening aan de inwoners. Er wordt ook veel geïnvesteerd in de woningbouwopgave. In 2026 moeten er ongeveer 600 woningen gerealiseerd zijn. Verder blijven we werken aan (verkeers)veiligheid, een vitaal platteland en een goed ondernemersklimaat. Ook is er aandacht voor energiearmoede, langer zelfstandig wonen, inclusie en diversiteit.

Niet rijk rekenen

Wethouder Engberts vervolgt: “Ondanks het positieve meerjarenperspectief moeten we ons nog niet rijk rekenen. Een belangrijk risico vormt de inflatie, die op dit moment torenhoog is. Ook de algemene uitkering, het geld wat we ontvangen vanuit het Rijk, is met name voor het begrotingsjaar 2026 onzeker. En voor de jaren 2024, 2025 en 2026 is er nog geen definitieve zekerheid over de extra te verwachten rijksmiddelen voor de uitvoering van de jeugdzorg.”

Gezonde meerjarenbegroting

“Wij blijven voorzichtig opereren. De verwachting is dat we met het huidige financiële beleid ook in de toekomst onze begroting in meerjarenperspectief sluitend houden”, geeft wethouder Engberts aan. Uitvoering van de plannen vraagt inzet en tijd. Het college heeft vertrouwen in een constructieve samenwerking met zowel gemeenteraad als ambtenaren voor de komende bestuursperiode. “Zo kunnen we met elkaar de goede dingen doen voor Oldebroek en onze inwoners”, aldus de wethouder.

Vervolg

De begroting wordt op 11, 12 en 13 oktober in de diverse commissievergaderingen besproken. De gemeenteraad behandelt de meerjarenbegroting op donderdag 10 november en bepaalt uiteindelijk of deze akkoord is. Alle vergaderingen zijn live te volgen in het gemeentehuis, of via oldebroek.nl/gemeenteraad. De meerjarenbegroting 2023-2026 is na publicatie te vinden op oldebroek.nl/financien.