Wat heeft de gemeenteraad besloten op 29 september 2022?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 29 september 2022 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

  • Geen zienswijze indienen op de 1e en 2e begrotingswijziging 2022 ODNV (Omgevingsdienst Noord-Veluwe) (uitbreiding formatie en uitvoeringskosten).

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODNV heeft twee voorgenomen begrotingswijzigingen voorgelegd aan de deelnemende gemeenten van deze gemeenschappelijke regeling. Doel van deze wijzigingen is het in overeenstemming brengen van de personele formatie van de ODNV met de vraag van de opdrachtgevers en het verder versterken van de organisatie. Voor de gemeenteraad is er de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de voorgenomen begrotingswijzigingen. De gemeenteraad heeft op voorstel van het college van B&W besloten om geen zienswijze in te dienen. Het voorstel is aangenomen met tien stemmen voor (fracties van ChristenUnie, CDA, SGP en VVD) en zeven stemmen tegen (fracties van CVO, ABO en Duurzaam Oldebroek).

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van B&W zijn zonder bespreking unaniem aangenomen door de gemeenteraad:

  • Wijziging samenstelling raadscommissies.
  • Verlening toestemming voor wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).
  • Vaststelling Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer.
  • Vaststelling Verordening nadeelcompensatie gemeente Oldebroek (onder de Omgevingswet).

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Kijk dan op oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 29 september 2022. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, tel. (0525) 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl