College biedt een sluitende begroting aan voor 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek is blij en dankbaar om de gemeenteraad een sluitende begroting 2024 aan te bieden. Op de langere termijn staan we wel voor uitdagingen als gevolg van de beperkte financiële rijksmiddelen welke vanaf 2026 beschikbaar zijn.

In deze begroting hebben we het "Oldebroek voor u - een duidelijke koers" bestuursakkoord als basis genomen, welke is uitgewerkt in het College Uitvoeringsprogramma.

Wethouder Ben Engberts: “We zijn erg tevreden dat we voor het jaar 2024 een begroting hebben opgesteld die in balans is, dankzij ons consistent en verantwoord beleid. Met de aangedragen voorstellen in de begroting pakken wij de gevraagde zaken vanuit de raad op en geven uitvoering aan het bestuursakkoord. Wel zijn er zorgen op de langere termijn door een teruglopende rijksbijdrage.”

Speerpunten

Het is van groot belang om een moderne, efficiënte, en kwalitatief hoogwaardige service en dienstverlening aan de inwoners te bieden, zodat we de doelstellingen uit het bestuursakkoord kunnen realiseren. Zo wordt er bijvoorbeeld er maximaal geïnvesteerd in de woningbouwopgave. In 2026 moeten er ongeveer 600 woningen gerealiseerd zijn. Verder blijven we werken aan (verkeers)veiligheid, het behouden van een vitaal platteland en een goed ondernemersklimaat. Ook besteden we nodige aandacht aan armoedebestrijding, het mogelijk maken van langer zelfstandig wonen, inclusie en bevorderen van diversiteit.

Daling Rijksbijdrage

De belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente Oldebroek is de algemene uitkering vanuit het Gemeentefonds van de Rijksoverheid, die in 2024 ongeveer € 45 miljoen bedraagt. Vanaf 2026 zal het Rijk aanzienlijk bezuinigen op het landelijke budget, waardoor er landelijk wordt gesproken over een "ravijnjaar". Voor de gemeente Oldebroek betekent dit dat er vanaf 2026 ruim € 3 miljoen minder financiële steun van het Rijk zal komen. Hierdoor was de begroting van de gemeente Oldebroek in eerste instantie voor de jaren 2026 en 2027 nog niet sluitend.

Wethouder Engberts vervolgd: “Het wordt steeds zorgwekkender dat het Rijk geen oplossing biedt voor de daling van het Gemeentefonds. Daarom hebben wij op het VNG-congres de VNG-resolutie “Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief” gesteund. In deze resolutie wordt het Rijk gevraagd om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor de uitvoering van hun taken. Voor het opstellen van de begroting voor de jaren 2026 en 2027 volgen wij het advies van de VNG om vooral een realistische meerjarenbegroting te presenteren. Met een niet-sluitende begroting voor 2026-2027 laten we de noodzaak zien dat er extra middelen van het Rijk nodig zijn. Wij verwachten dat het Rijk met concrete en verantwoorde extra financiering zal komen.”

Toch sluitende begroting 2026-2027 door september circulaire

Na de vaststelling van de begroting van de gemeente Oldebroek, heeft het Rijk op Prinsjesdag ook hun begroting gepresteerd. Deze rijksbegroting is ook vertaald naar een update van het gemeentefonds, de zogenaamde septembercirculaire. Intussen is gebleken met de doorrekening van de september circulaire dat deze positief uitpakt voor Oldebroek. We hebben door deze extra middelen nu wél weer een sluitende begroting voor de jaren 2026 en 2027, met een overschot van ongeveer een half miljoen euro in 2027.

Gezonde financiële positie

“Wij blijven voorzichtig opereren zegt wethouder Engberts. ‘’Ons weerstandsvermogen, de mate waarin de gemeente risico’s kan opvangen, is als “uitstekend” beoordeeld en zal naar verwachting nog verder groeien de komende jaren. Andere financiële indicatoren laten zien dat we in een goede financiële positie verkeren. Zo kunnen we met elkaar de goede dingen doen voor de gemeente Oldebroek en onze inwoners.’’

Vervolg

De begroting wordt op 10, 11 en 12 oktober in de diverse commissievergaderingen besproken. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 9 november en bepaalt uiteindelijk of deze akkoord is. Alle vergaderingen zijn live te volgen in het gemeentehuis, of via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De begroting 2024 is te vinden op www.oldebroek.nl/financien.