Wat heeft de gemeenteraad besloten op 28 september 2023?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 28 september 2023 verschillende besluiten genomen.

 • Benoeming en beëdiging raadscommissielid (niet zijnde raadslid).

Tot raadscommissielid is benoemd en beëdigd de heer H.J. Klein (CDA).

 • Wijziging samenstelling raadscommissies.

De samenstelling van de raadscommissie Samenleving en Bestuur is door de komst van een nieuw raadscommissielid aangepast.

Na bespreking

 • Vragen (interpellatieverzoek) CVO over mogelijke komst Asielzoekerscentrum.

Op verzoek van raadslid de heer De Nooijer, van de fractie van CVO, is een zogeheten interpellatiedebat gehouden, aan de hand van vragen aan het college van b&w en aan de burgemeester. Het onderwerp was de gegeven informatie in verband met de mogelijke komst van een Asielzoekerscentrum aan de Bovendwarsweg in Oldebroek. Aan het eind van het debat zijn er twee moties in stemming gekomen. Eerst een motie van ChristenUnie, CDA en SGP van afkeuring over de handelwijze van CVO. Deze motie is aangenomen met 10 stemmen voor (ChristenUnie, CDA, SGP) en 8 stemmen tegen (ABO, CVO, Duurzaam Oldebroek). Daarna een motie van CVO en ABO waarin het ontbreken van een participatietraject van het college van B&W met inwoners wordt afgekeurd en met een oproep om alsnog dat traject te starten. Deze motie is verworpen met 11 stemmen tegen (ChristenUnie, CDA, SGP, Duurzaam Oldebroek) en met 7 stemmen voor (CVO en ABO).

Zonder bespreking

De volgende voorstellen van het college van B&W zijn zonder bespreking door de gemeenteraad aangenomen:

 • Vaststelling ontwikkelvarianten en voorkeursvariant woningbouwlocatie plan Oldebroek West 3;
 • Afzien van een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) voor de bouw van 30 huurwoningen in het plan Oldebroek West 3 in kader van Versneld wonen.
 • Gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan Wezep, de Bulten.
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 16 (locatie Van Werven).
 • Besluiten op bezwaar aanwijzing gronden op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 19 (Wezep).
 • Beschikbaarstelling extra budget Toekomstbestendig Wonen Leningen.
 • Delegatie aan het college van b&w van vaststelling van delen van het Omgevingsplan, het nemen van coördinatie- en voorbereidingsbesluiten.
 • Vaststelling Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2023.
 • Uitwerking scenario ontwikkeling sportcampus op de locatie Heikamp in kader van project Kamphal (Wezep).

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Zie dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 28 september 2023. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, tel. 0525 63 82 00, e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.