Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 24 september over?

Donderdag 24 september 2020 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden plaats in de raadszaal. Onder het kopje ‘Bekijken raadsvergadering’ kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV. Op afspraak via de griffie is de vergadering voor publiek beperkt te volgen op een scherm in de hal van het gemeentehuis.

Wat staat op de agenda?

 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Kleine Woldweg 10 (Oosterwolde).

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan voor het perceel Kleine Woldweg 10 in Oosterwolde gewijzigd vast te stellen. Het plan omvat de sloop van alle aanwezige opstallen van de varkenshouderij, het verkleinen van het bouwvlak, het intrekken van alle vergunningen en het verwijderen van alle erfverharding en asbest. Daarvoor in de plaats komt er ruimte voor de realisatie van maximaal vier woningen. Het doel van dit plan is de ruimtelijke kwaliteit van het perceel en de omgeving te verbeteren.

 • Scenario voor exploitatie zwembad de Veldkamp.

Sinds 2017 exploiteert Sportfondsen zwembad de Veldkamp in Wezep. Onlangs heeft Sportfondsen laten weten hiermee te willen stoppen. Voor de toekomst van het zwembad legt het college van B&W een aantal scenario’s voor aan de gemeenteraad om over te besluiten. Het college heeft daarbij de voorkeur voor opnieuw aanbesteden van de exploitatie.

 • Budget voor projectplan huisvesting arbeidsmigranten.

Buitenlandse werknemers uit met name Oost-Europese landen vormen een aanzienlijke groep inwoners in ons land met een eigen huisvestingsvraag. Voldoende en juiste woonruimte voor deze doelgroep vormt daarom ook in onze gemeente een belangrijk onderdeel van de totale huisvestingsvraag.
Het college van B&W wil inzicht in deze huisvestingsvraag en de mogelijke oplossingsrichtingen. Voor dat onderzoek stelt het college aan de raad voor om een budget van € 35.500,- hiervoor in te zetten.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten):

 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Ottenweg 61 en 63 (Oldebroek).
 • Vaststelling bestemmingsplan Wezep, Noordsingel 78-94.
 • Afgeven verklaring van geen bedenkingen veldschuur Gelderse Sluis ongenummerd Noordeinde.
 • Vaststelling verordening Stimuleringslening gemeente Oldebroek 2020.
 • Kennisname van het rekenkamerrapport over het Regionaal Account Jeugd.
 • Subsidiëring Stichting Voedselbank Elburg/Oldebroek en Stichting Leergeld Noord Veluwe.
 • Wijziging Nadere Regel Subsidiëring leerling-zorggelden.
 • Beschikbaarstelling € 560.000,- voor asbestsanering voormalig schoolgebouw De Bron (Wezep).
 • Beschikbaarstelling  budget voor tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer (Oosterwolde).

Inzage documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. U vindt de video onder ‘uitzending’ op de pagina van de vergadering. Vanaf 19.30 uur kunt u de uitzending starten. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon 0525 63 82 00 of via mail htabak@oldebroek.nl.